Privacy Statement

Zie ook:
Cookies
Revalidatie Nederland hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Revalidatie Nederland houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy statement;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot alleen die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming indien wij deze toestemming nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.
Als Revalidatie Nederland zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy statement, of in algemenere zin, hierover vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van verenigingsleden
Persoonsgegevens van verenigingsleden worden door Revalidatie Nederland verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 • Administratieve doeleinden;
 • Het uitvoering geven aan de activiteiten die samenhangen met het lidmaatschap.

Grondslagen voor deze persoonsgegevens zijn:
 • Statuten en huishoudelijk reglement van de vereniging;
 • Besluiten van bestuur en algemene ledenvergadering.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Revalidatie Nederland de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Naam;
 • Adres;
 • Woonplaats;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum.
Uw persoonsgegevens worden door Revalidatie Nederland opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de volgende periode:
 • Gedurende de looptijd van het lidmaatschap en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees
Persoonsgegevens van nieuwsbrief abonnees worden door Revalidatie Nederland verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • Het aanmeldingsformulier nieuwsbrief.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Revalidatie Nederland de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres.
Uw persoonsgegevens worden door Revalidatie Nederland opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de volgende periode:
 • Gedurende de periode dat men aangemeld is.
Verwerking van persoonsgegevens van stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerden
Persoonsgegevens van stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerden worden door Revalidatie Nederland verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of koppeling via sociale media als LinkedIn.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Revalidatie Nederland de volgende persoonsgegevens van u vragen:
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.
Uw persoonsgegevens worden door Revalidatie Nederland opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de volgende periode:
 • Gedurende de periode dat men gezien wordt als een stakeholder-/lobbycontact en/of geïnteresseerde.
Verwerking van persoonsgegevens van Medewerkers
Persoonsgegevens van Medewerkers worden door Revalidatie Nederland verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • De arbeidsovereenkomst.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Revalidatie Nederland de volgende persoonsgegevens van haar medewerkers vragen:
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;
 • Bankgegevens;
 • NAW-gegevens van door medewerker opgegeven contactpersonen om in geval van nood te kunnen waarschuwen.
De persoonsgegevens worden door Revalidatie Nederland opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de volgende periode:
 • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.
Verwerking van persoonsgegevens van Sollicitanten
Persoonsgegevens van Sollicitanten worden door Revalidatie Nederland verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
 • Werving, selectie en aanname van nieuwe medewerkers.
Grondslag voor deze persoonsgegevens is:
 • Reacties op een uitstaande vacature.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) vraagt Revalidatie Nederland geen specifieke persoonsgegevens aan Sollicitanten. Persoonsgegevens die normaal gesproken in ieder geval worden vermeld in een Curriculum Vitae (CV) zijn:
 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum en -plaats;
 • Burgerlijke staat.
De persoonsgegevens worden door Revalidatie Nederland opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de volgende periode:
 • Gedurende de sollicitatieperiode en daarna voor maximaal vier weken na afronding van de procedure. Uitsluitend na schriftelijke goedkeuring van betrokkene kunnen de gegevens van een sollicitant voor een periode van maximaal één jaar na afronding van de sollicitatieprocedure in portefeuille worden gehouden.
Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.
Zo maken wij gebruik van derde partijen voor:
 • Het verzorgen van de internetomgeving van Revalidatie Nederland, dan wel aan Revalidatie Nederland gelieerde websites;
 • Het verzorgen van de verzending van een relatiemagazine;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;
 • Het verzorgen van de verzuimregistratie en Arbo-dienstverlening;
 • Het verzorgen van het relatiebeheer systeem van Revalidatie Nederland.
Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Wij verwerken uitsluitend persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Revalidatie Nederland bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Na afloop van de bewaartermijn worden de persoonsgegevens vernietigd, dan wel uit geautomatiseerde systemen verwijderd.  

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
 • Alle personen die namens Revalidatie Nederland van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
Uw rechten
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven die wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in uw opdracht direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van ons Privacy statement nog vragen of opmerkingen heeft, neemt u dan contact met ons op.

Wijziging van het privacy statement
Dit privacy statement is opgesteld in mei 2018, en voor het laatst gewijzigd op 18 oktober 2018. Revalidatie Nederland behoudt zich het recht voor het privacy statement aan te passen. Wanneer het statement is gewijzigd, wordt dit via de website van Revalidatie Nederland gecommuniceerd (www.revalidatie.nl)
 
Contactgegevens
Revalidatie Nederland
Oudlaan 4, Postbus 9696
3506 GR Utrecht
Mailadres: info@revalidatie.nl
 

Zie ook:
Cookies