Nieuws

Eindrapportage In voor Mantelzorg: Versterken van samenwerking met mantelzorgers loont

21 januari 2016

Het project In voor Mantelzorg is in de afrondende fase. Movisie en Vilans, de uitvoerders van het programma, hebben een eindrapportage opgesteld en deze naar de Tweede Kamer gestuurd. De conclusie die Vilans en Movisie in de rapportage trekken, is dat het programma meer betrokken mantelzorgers, meer mogelijkheden voor zorg en ondersteuning voor cliënten en meer werkplezier voor medewerkers heeft opgeleverd bij de zorginstellingen die aan het programma hebben deelgenomen.
 
Binnen In voor Mantelzorg werkten 80 organisaties uit verschillende zorgsectoren, waaronder Libra Revalidatie & Audiologie, Militair Revalidatie Centrum Aardenburg, Klimmendaal revalidatiespecialisten en UMCG Centrum voor Revalidatie Beatrixoord, een jaar lang aan een betere samenwerking tussen beroepskrachten en mantelzorgers. De belangrijkste resultaten zijn geboekt als het gaat om gelijkwaardiger samenwerking, een visie op het samenspel en een sterkere positie van mantelzorgers. Organisaties hebben gewerkt aan een cultuur waarbij meer ruimte is voor inbreng van mantelzorgers. Ook hun werkwijze houdt nu meer rekening met mantelzorgers in bijvoorbeeld zorgplannen en overleg.
 
In voor Mantelzorg loopt nog tot de zomer van 2016. Er komt een digitaal werkboek met instrumenten en tools die organisaties kunnen benutten. Op www.invoormantelzorg.nl zijn de aanpak van de deelnemende organisaties en praktijkervaringen te vinden ter inspiratie. Daarnaast is er nog een aantal strategische vragen, bijvoorbeeld over financiering en over regels en aansprakelijkheid. Deze worden besproken met de branche-, beroeps- en belangenorganisaties. Over wet- en regelgeving in relatie tot mantelzorgers en vrijwilligers in de zorg verschijnt begin februari ook een afzonderlijke notitie.
 
Meer informatie: Karin van Londen, sr. communicatieadviseur.