Landelijke databank uitkomstmaten Revalidatie

Door te meten hoeveel een patiënt na de behandeling vooruit is gegaan, wordt duidelijk of een behandeling succesvol is. Bovendien is deze informatie te gebruiken om de kwaliteit van zorg verder te verbeteren. Zorgaanbieders kunnen zichzelf immers op die manier spiegelen met anderen en zichzelf verbeteren richting de “best practice”. Het vastleggen van uitkomsten in een landelijke databank wordt dan ook steeds belangrijker.

Revalidatie Nederland en de Vereniging van Revalidatieartsen (VRA), hebben zich voorgenomen om gezamenlijk met de zorgverzekeraars een landelijke databank in te richten voor het verzamelen, analyseren en rapporteren van uitkomstmetingen. Daarmee wordt inzicht verkregen in de behandelresultaten van de medisch specialistische revalidatiebehandelingen. De databank dient uiteindelijk meerdere doelen:

  • Revalidatie-instellingen en VRA: benchmarking en kwaliteitsverbetering;
  • Revalidatie Nederland: faciliteren leden, en externe verantwoording van geleverde kwaliteit;
  • Zorgverzekeraars: kwaliteitsinformatie t.b.v. zorginkoop;
  • Patiënten: keuze-informatie bij het kiezen van een zorgverlener.

Intentieverklaring
In november 2015 hebben Revalidatie Nederland, VRA, CZ en Zilveren Kruis een intentieovereenkomst getekend. Partijen verklaren zich met de ondertekening bereid om de plannen voor de Landelijke Databank Uitkomstmaten Revalidatie verder uit te werken. Partijen dragen voor de uitwerking van de plannen gezamenlijk de startkosten. In de Landelijke Databank Uitkomstmaten Revalidatie zullen de revalidatie-instellingen hun behandelresultaten opnemen. Zo ontstaat een grote databank met allerlei gegevens over de behandelingen en de resultaten. 

Organisatie
Om de Landelijke Databank Uitkomstmaten Revalidatie te kunnen realiseren moet een infrastructuur ontwikkeld worden, die het verzamelen, opslaan, analyseren en rapporteren van uitkomstmetingen in de medisch specialistische revalidatie faciliteert. Hiertoe is een projectstructuur ontwikkeld met een stuurgroep en projectgroepen. De stuurgroep beoordeelt de belangrijkste projectresultaten. In de stuurgroep zijn Revalidatie Nederland, VRA, de Dwarslaesie Organisatie Nederland (DON), Zilveren Kruis, CZ, VGZ en Menzis vertegenwoordigd.

Het project is opgedeeld in deelprojecten. Voor elk deelproject is een projectgroep in het leven geroepen om de deelprojecten verder uit te werken en te realiseren:

  • "Meten en Vergelijken" bepaalt de inhoudelijke fundamenten;
  • "Organisatie" bereidt de oprichting en de inrichting van de stichting voor;
  • "ICT en Ondersteuning instellingen" richt zich op de technische infrastructuur en de implementatie van de koppelingen met alle instellingen;
  • "Communicatie" informeert en betrekt alle betrokkenen.