Jaarbeeld 2016

Het strategisch beleidsplan 2015 – 2018 en de uitkomsten van het in 2016 uitgevoerde ledenonderzoek waren leidend voor de activiteiten van Revalidatie Nederland in 2016. Er zijn de nodige stappen gezet richting de ambities die Revalidatie Nederland heeft geformuleerd.
Hier treft u een overzicht aan van deze stappen. 

Kwaliteit zichtbaar gemaakt
 • Het transparantiepakket
  • Landelijke Databank Uitkomstmaten Revalidatie
  • Prestatie-indicatoren
  • Richtlijnen IGZ
  • Verantwoord declareren
lees verder...

Aandacht voor het perspectief van de patiënt vergroot
 • Goede voorbeelden in de sector
 • Themabijeenkomst
Lees verder...

Zichtbaarheid en profilering verbeterd
 • Bestuurlijke overleggen en werkbezoeken
 • website www.revalidatie.nl verbeterd.
 • social media via het twitteraccount revalidatie_NL en de facebookpagina.
 • Revalidatie Magazine volledig digitaal en voor iedereen toegankelijk
 • Factsheet Revalidatie, sport en bewegen
 • Werksessie zichtbaarheid en profilering
 • Nota Indicatiestelling Medisch Specialistische Revalidatie aangepast
 • Brancheoverzicht 2014/2015 uitgebracht
 • Visie op ziekenhuisrevalidatie opgeleverd 
 • Belangenbehartiging van de ziekenhuisrevalidatie binnen Revalidatie Nederland verbeterd 
Lees verder...

Financiële stabiliteit
 • Passende bekostiging hoge dwarslaesiee en ademhalingsondersteuning
 • In het kader van ‘Verantwoord declareren’ is de werking van het declaratieproces gemeten en teruggekoppeld aan Zorgverzekeraars Nederland
 • De NZa, VRA, Zorgverzekeraars Nederland en het Zorginstituut is, in het kader van de groei van de aanspraken op medisch specialistische revalidatie, gesproken over de doelmatigheid van zorg 
 • Er zijn grote stappen gezet in de ontwikkeling van behandelmodules.
 • Opschorting ZVI-verplichting
 • Voormalige Grouper van de NZa geprivatiseerd 
 • Onderzoek naar de kostprijzen in ziekenhuizen
Lees verder...

Focus op innovatie
 • Symposium ‘De kunst van het innoveren’ plaatsgevonden.
 • E-learningmodule op Revalidatie Kennisnet
 • Invitational conference over mogelijk instrumentarium voor uitkomstmeting op participatieniveau 
  Lees verder...