Zichtbaarheid en profilering verbeterd

Zichtbaarheid en profilering verbeterd

Revalidatie Nederland heeft met bestuurlijke overleggen en werkbezoeken de contacten met haar stakeholders onderhouden, onder andere met de VRA, IGZ, NZa, de NVZ en Zorgverzekeraars Nederland.
De website www.revalidatie.nl is met ongeveer 5.200 bezoekers per maand een belangrijke informatiebron voor stakeholders en patiënten. Er zijn enkele verbeterpunten doorgevoerd, waaronder de zoekstructuur naar de lid-instellingen.

Revalidatie Nederland is actief op social media via het twitteraccount revalidatie_NL en de facebookpagina. Revalidatie Nederland twittert korte berichten die verwijzen naar nieuwsberichten op de website www.revalidatie.nl. Daarnaast twittert Revalidatie Nederland de berichten die ze van de leden via Twitter ontvangt. Revalidatie Nederland had in 2016 ongeveer 2.400 volgers. De facebookpagina wordt vooral gebruikt om artikelen van Revalidatie Magazine te delen.

Revalidatie Magazine was in 2016 voor het eerst volledig digitaal via een website en een app op de iPad of Android-tablet. Het digitale Revalidatie Magazine trok in 2016 8.800 gebruikers. Gezamenlijk hebben ze meer dan 157.000 pagina’s bekeken. Het magazine wordt via een digitale nieuwsbrief en via social media onder de aandacht gebracht. Daarnaast heeft Revalidatie Nederland in september een gedrukte jaaruitgave uitgebracht. Hierin zijn artikelen uit het digitale magazine opgenomen. De jaaruitgave is vooral bedoeld voor patiënten en is via de wachtruimtes in de instellingen verspreid.

Revalidatie Nederland heeft in samenwerking met de Werkgroep Bewegen en Sport een factsheet Revalidatie, sport en bewegen uitgebracht en ter beschikking gesteld aan de lid-instellingen.
De marketing- en communicatieprofessionals hebben gezamenlijk nagedacht over profilering en zichtbaarheid. Hieruit kwam naar voren dat de politiek, zorgverzekeraars, verwijzers/ samenwerkingspartners, patiëntenverenigingen, opleidings- en arbeidsmarkt en beslissers over de zorg en over bekostiging de belangrijkste doelgroepen zijn. Ook patiënten worden als doelgroep voor de vereniging gezien. Reden voor profilering zijn de instroom van juiste patiënten, voldoende opleidingsplaatsen, voldoende gekwalificeerd personeel en goede bekostiging.

In april 2016 is de aangepaste Nota Indicatiestelling Medisch Specialistische Revalidatie vastgesteld door VRA en RN. Deze sluit nu meer aan op de duiding van Zorginstituut Nederland en het aangepaste Algemeen Beroepskader van de VRA.
Revalidatie Nederland heeft het brancheoverzicht 2014/2015 uitgebracht.

Revalidatie Nederland heeft een visie op ziekenhuisrevalidatie opgeleverd. De visie geeft een algemene richting weer die revalidatie-instellingen in hun eigen regio kunnen implementeren. De visie is verspreid onder de leden met het verzoek dit regionaal met elkaar te bespreken.
De belangenbehartiging van de ziekenhuisrevalidatie binnen Revalidatie Nederland is verbeterd, onder andere door de start van de Werkgroep Ziekenhuisrevalidatie en de opname van vertegenwoordigers van revalidatieafdelingen in ziekenhuizen in de drie bestuurscommissies en in de onderliggende werkgroepen.
Revalidatie Nederland heeft met behulp van een enquête de positie van de ziekenhuizen binnen Revalidatie Nederland onderzocht. Hieruit kwam naar voren dat lidmaatschap van Revalidatie Nederland voor ziekenhuizen van grote meerwaarde is.