Sturing en financiering

Onderwerpen


Op het gebied van Sturing en Financiering houdt Revalidatie Nederland zich onder meer bezig met de volgende onderwerpen:
  • Toekomstige bekostiging: Ten behoeve van de toekomstige bekostiging van de medisch specialistische revalidatie wordt door de sector gewerkt aan de ontwikkeling en implementatie van behandelmodules. Momenteel worden de behandelmodules (verplicht) door alle aanbieders van medisch specialistische revalidatie geregistreerd. In 2018 worden de zorgproducten ontwikkeld op basis van deze gegevens en de kostprijzen 2016. Eind 2018 wordt een nieuwe productstructuur opgeleverd en worden de tarieven bepaald. In 2019 en 2020 worden de systemen ingericht en bereiden de instellingen en zorgverzekeraars zich voor op de contractering van 2021 op basis van de nieuwe zorgproducten.
    Voor meer informatie zie Behandelmodules.
  • Kostprijsberekening ten behoeve van behandelmodules: de tarieven van de nieuwe producten op basis van behandelmodules in de MSR worden gebaseerd op de huidige geregistreerde zorgactiviteiten met de bijbehorende kostprijzen 2016. Omdat de kwaliteit van deze kostprijzen van groot belang zijn voor een goede productstructuur en om eerlijke tarieven vast te stellen, heeft Revalidatie Nederland samen met de NZa een aantal toetsingskenmerken opgesteld. Deze toetsingskenmerken zijn verwerkt in bijgaand document en helpt de instellingen om een verdiepingsslag te maken in het berekenen en valideren van de kostprijzen.
  • Huidige bekostiging: Aangezien de overgang op modules nog enkele jaren in beslag neemt, is het van belang het huidige bekostigingssysteem voldoende te onderhouden. Het gaat hierbij onder andere om de regels rond prestaties en tarieven medisch specialistische zorg, de verbetering van de kostprijzen die als basis dienen voor de tarieven, bekostiging van  de (extra) zorg van hoge dwarslaesie patiënten en patiënten die ademhalingsondersteuning nodig hebben en hetfaciliteren van de juiste diagnosetypering op basis van ICD-10.
  • Verantwoord declareren: De revalidatiesector heeft, samen met Zorgverzekeraars Nederland, de afgelopen jaren grote stappen gezet in een nieuwe manier van verantwoording van de totstandkoming van declaraties. Het gaat hierbij om een verschuiving van controleren achteraf naar certificeren van het declaratieproces vooraf. De revalidatiesector heeft met de certificering van het declaratieproces een alternatief voor Horizontaal Toezicht dat geschikt is voor kleine zorgaanbieders en kleine sectoren.
  • De afgelopen jaren hebben vele systeemwijzigingen plaatsgevonden waardoor nauwelijks historische informatie voorhanden is op basis waarvan een revalidatie instelling bestuurd kan worden. Revalidatie Nederland analyseert de impact van deze systeemwijzigingen op de totale sector en zorgt ervoor dat, voordat de nieuwe productstructuur op basis van behandelmodules wordt ingevoerd, er geen grote, ongewenste wijzigingen plaatsvinden.

Contactpersoon

Meer informatie is te verkrijgen bij beleidsadviseur Anne-Christien de Zwart.

Sturing en financiering valt bij Revalidatie Nederland onder de verantwoordelijkheid van de bestuurscommissie Sturing en Financiering.