De bekostiging van de medisch specialistische revalidatie (MSR) is geregeld vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). In het document ‘De bekostiging van de medisch specialistische revalidatie: een update’ lees je meer over de bekostigings- en registratieregels van de MSR.

Vragen of opmerkingen
Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen of opmerkingen over de financiën binnen de revalidatiegeneeskunde? Neem dan contact op met de Beroepsbelangencommissie via beroepsbelangen@revalidatiegeneeskunde.nl.

Registratiekaart Openen DBC: handig hulpmiddel bij afweging opening DBC

DBC staat voor Diagnose Behandel Combinatie. Een DBC omvat alle nodige stappen – van het eerste consult tot en met de laatste controle – om een aandoening of ziekte te behandelen. Om je te helpen bij je afweging om een DBC te openen, hebben de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), de Nederlandse Federatie van UMC’s (NFU), Federatie Medisch Specialisten (FMS) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) een registratiekaart ontwikkeld. Deze maakt op een eenvoudige manier duidelijk maakt wanneer je een DBC mag openen bij een nieuwe patiënt of een nieuwe zorgvraag van een bestaande patiënt in het ziekenhuis.

Verrichtingen- en diagnosethesaurus

De Verrichtingenthesaurus is de landelijke standaard voor het registreren van medische verrichtingen in het EPD. Dit gebeurt volgens het principe eenheid van taal, waarbij de vastgelegde gegevens voor meerdere doeleinden kunnen worden gebruikt. Elke twee maanden wordt een geactualiseerde versie van de Verrichtingenthesaurus uitgeleverd.

Daarnaast is er de ​​​​​​​​​​​​​​​​Diagnosethesaurus. De Diagnosethesaurus is een lijst met klinisch relevante diagnosetermen in de taal die medisch specialisten in de praktijk gebruiken.​ De VRA is inhoudelijk eigenaar van deze thesaurus die de arts ondersteunt bij het gestandaardiseerd vastleggen van diagnosen in het elektronisch patiëntendossier (EPD). De Diagnosethesaurus is via Mijn DHD​ beschikbaar voor medewerkers van ziekenhuizen en overige zorginstellingen die hiertoe geautoriseerd zijn. Maandelijks ​verschijnt een update van de Diagnosethesaurus. Daarnaast kan voor uitgebreide zoekmogelijkheden de thesaurusviewer T-Rex worden gebruikt.

Wijzigingsprocedure

Er is een wijzigingsprocedure waarmee artsen van instellingen een wijziging voor de verrichtingen- of diagnosethesaureus kunnen aanvragen. Wijzigingsverzoeken lopen via de DHD. Dat gebeurt via deze procedure en kan alleen door een geautoriseerde contactpersoon van een ziekenhuis of wetenschappelijke vereniging. De DHD checkt vervolgens de internationale classificaties (ICD-10 en SNOMED CT) en legt de wijzigingen voor aan de Beroepsbelangencommissie van de VRA. Deze besluit wat wel en wat niet wordt toegevoegd aan de diagnose- en verrichtingentabellen.

AMS: regeling Arbeidsvoorwaarden Medische Specialisten

Werk je als medisch specialist in loondienst bij een algemeen ziekenhuis? Dan zijn je arbeidsvoorwaarden geregeld in de Arbeidsvoorwaarden Medisch Specialisten (AMS). De AMS maakt deel uit van de Cao Ziekenhuizen. De meest recente AMS is te vinden op de website LAD.

Meer inspraak voor medisch specialisten

De AMS is belangrijk als je een medisch specialist in loondienst bent. Door onder andere het omzet plafond, integrale bekostiging, het specialiseren van zorginstellingen en de verdeling van schaarse middelen, loop je het risico ontslagen te worden. Ook kunnen ziekenhuizen en zorginstellingen failliet gaan. Raden van bestuur gaan hierom nog meer sturen op productie en kosten. De AMS maakt zich sterk voor meer inspraak van medische specialisten in het zorgprofiel van de zorginstelling en de onderhandelingen met zorgverzekeraars. Daarbij is het essentieel om inzage te hebben in productiecijfers en kosten. Want zonder deze informatie zijn onderhandelingen met de raad van bestuur lastig. De AMS biedt mogelijkheden om deze informatie tijdig te krijgen.

Tip: richt een vereniging van dienstverbanders op
Om een goede positie in te nemen in de onderhandeling met de Raad van Bestuur over bijvoorbeeld de arbeidsvoorwaarden, adviseert de LAD dat artsen in loondienst binnen revalidatiecentra of ziekenhuizen een vereniging van dienstverbanders oprichten (VMSD). De vereniging van dienstverbanders heeft een statuut dat bij de notaris is vastgelegd. De vereniging biedt ook de mogelijkheid een vertegenwoordiger van de vereniging mandaat te geven bij onderhandelingen. Hierdoor wordt de positie in de onderhandelingen sterker. Meer weten? Klik dan hier.