Op deze pagina’s vind je de belangrijke beleidsthema’s met betrekking tot de revalidatiegeneeskunde. Het menu is onderverdeeld in de volgende hoofdgroepen:

Beleidsplan Revalidatiegeneeskunde 2025

Met ‘Revalidatiegeneeskunde 2025‘ schetsten we als Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen onze ambities voor de komende jaren en benoemen we concrete agendapunten voor de periode tot 2025. Het beleidsplan bouwt voor op de Position Paper ‘Actief naar zelfredzaamheid en eigen regie’.

Onze ambities sluiten goed aan bij de uitgangspunten die de Federatie Medisch Specialisten (FMS) heeft vastgelegd in haar visiedocument ‘Medisch Specialist 2025’. Daarin staan vier ontwikkelingen centraal:

Het Algemeen Beleid van de VRA

Welke ontwikkelingen verwachten wij de komende jaren in de zorg in het algemeen en onze medische specialisatie in het bijzonder? Hoe spelen wij als VRA in op deze ontwikkelingen? Wat is onze visie en wat zijn onze ambities en doelen? Het zijn vragen die we beantwoorden in enkele beleidsstukken. In een drieluik – bestaande uit de Position Paper ‘Actief naar zelfredzaamheid en eigen regie’, het Algemeen Beroepskader Revalidatiegeneeskunde en de Nota indicatiestelling medisch specialistische revalidatie – beschrijven we de medisch specialistische revalidatie. Deze stukken vormden de opmaat voor ons beleidsplan ‘Revalidatiegeneeskunde 2025’.

Indicatiestelling medisch specialistische revalidatie

De Nota ‘Indicatiestelling Medisch Specialistische Revalidatie’ (2016) beschrijft het indicatiegebied en de begrenzingen van de medisch specialistische revalidatie. Deze nota is vastgesteld door zowel Revalidatie Nederland (RN) als de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA).

Leden van de VRA kunnen na inloggen een Stroomschema bekijken. Dit is een intern document en kan dienen als leidraad bij de indicatiestelling medisch specialistische revalidatie.

Algemeen Beroepskader Revalidatiegeneeskunde

Het Algemeen Beroepskader Revalidatiegeneeskunde beschrijft de randvoorwaarden die noodzakelijk zijn om de kwaliteit van de medisch specialistische revalidatie te borgen. Uiterlijk in 2026 bepaalt het bestuur van de VRA of het Algemeen Beroepskader Revalidatiegeneeskunde nog actueel is. Zijn er daarvoor nieuwe ontwikkelingen die vragen om een herzieningstraject? Dan kan het zijn dat de geldigheid van het document eerder vervalt.

Position Paper ‘Actief naar zelfredzaamheid en eigen regie’

In de praktijk blijkt het te vaak onduidelijk wat revalidatiegeneeskunde nou precies inhoudt. Hoe verhoudt deze medische specialisatie zich nou ten opzichte van andere zorgspecialismen? Wat kan de toegevoegde waarde zijn voor de patiënt en voor de samenleving? De Position Paper ‘Actief naar zelfredzaamheid en eigen regie’ geeft antwoord op deze vragen. De paper licht toe wat de revalidatiegeneeskunde als vakgebied omvat en beschrijft waarvoor de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen zich sterk maakt.

Consensusdocument Taakherschikking Physician Assistant en Verpleegkundig Specialist in de revalidatiegeneeskunde

Het consensusdocument ‘Taakherschikking Physician Assistant en Verpleegkundig Specialist in de revalidatiegeneeskunde’ biedt handvatten om te komen tot gezamenlijke afspraken tussen revalidatieartsen, Physican Assistants (PA) en Verpleegkundig Specialisten (VS) over taakherschikking in de revalidatiegeneeskunde. Het is een gezamenlijk document van de Nederlandse Associatie Physician Assistants (NAPA), de Verpleegkundig Specialisten (V&VN-VS) en de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA). Het document is al enkele malen herzien; de meest recente versie stamt uit 2020.

Klik hier voor de werkformulieren van dit consensusdocument.