Standpunt medisch-specialistische revalidatie van het Zorginstituut1 2023 

Op 27 juni 2023 heeft het Zorginstituut Nederland (Zorginstituut) het nieuwe Standpunt medisch-specialistische revalidatie (MSR) vastgesteld.

Voorgeschiedenis

In 2015 bracht het Zorginstituut een standpunt uit over medisch-specialistische revalidatie (MSR). Aanleiding voor dat standpunt waren vragen van zorgverzekeraars, patiënten(organisaties) en zorgaanbieders over de reikwijdte van MSR na, onder meer, wijzigingen in de zorgvraag en het zorgaanbod. In dat standpunt duidde het Zorginstituut wat MSR is, zoals medisch specialisten (in dit geval revalidatieartsen) die plegen te bieden. Ook concludeerde het Zorginstituut dat de revalidatieartsen op een gedegen manier hebben omschreven welke MSR-zorg zij als professioneel juist beschouwen. Het Zorginstituut gaf in het rapport geen oordeel over de effectiviteit van MSR (het voldoen aan de stand van de wetenschap en praktijk).
In de uitvoeringspraktijk bleken bij zorgverzekeraars echter nog steeds vragen te bestaan over de reikwijdte van MSR. Het standpunt uit 2015 over het criterium ‘plegen te bieden’ geeft hen onvoldoende houvast voor de beoordeling van de indicatiestelling en doelmatigheid van MSR. Hierdoor is het voor zorgverzekeraars onduidelijk wanneer MSR de aangewezen zorg is. Deze onduidelijkheid heeft gevolgen voor de patiënt. Een aantal zorgverzekeraars hanteert aanvraag-machtigingsprocedures om te beoordelen of een patiënt in aanmerking komt voor MSR. De beoordelingskaders die zij hiervoor gebruiken, zijn niet uniform. Voor patiënten kan dit leiden tot ongelijkheid bij toegang tot de zorg. De nog bestaande onduidelijkheden over de reikwijdte van MSR vloeien mogelijk voort uit de volgende constateringen (volgens het Zorginstituut):

Het Zorginstituut startte om deze redenen in 2019 een duidingstraject over de te verzekeren prestatie MSR.

Duidingstraject MSR vanaf 2019

De VRA en RN zijn betrokken bij geweest bij het gehele duidingstraject en namen deel in de Klankbordgroep. Verder is door werkgroepen gewerkt aan vier deelprojecten, hier hebben verschillende mensen op persoonlijke titel aan deelgenomen. Het is het Zorginstituut dat het advies en uiteindelijke standpunt heeft geformuleerd.

Aan de hand van vier deelprojecten heeft het Zorginstituut haar standpunt uit 2015 aangepast in het standpunt dat in juni 2023 is vastgesteld door de Raad van Bestuur van het Zorginstituut:

Op 23 juni 2022 heeft het Zorginstituut haar concept Standpunt medisch specialistische revalidatie ter consultatie aangeboden aan alle stakeholders.

Reactie VRA en RN op het concept Standpunt MSR 23 juni 2022

Door RN en de VRA is een reactie op het concept Standpunt MSR 23 juni 2022 opgesteld waarin onder andere wordt ingegaan op de situatie rondom de oncologische revalidatie, de aanzienlijke administratieve belasting die de integrale beoordeling met zich meebrengt en de vraag of een dergelijk systeem recht doet aan de kennis en positie van de revalidatiearts. De reactie is, voor deze aan het Zorginstituut is aangeboden, vastgesteld in algemene vergaderingen van beide verenigingen en gedeeld met de Federatie Medisch Specialisten (FMS), wetenschappelijke verenigingen die deel uitmaken van multidisciplinaire richtlijnen en de huisartsenverenigingen LHV en NHG.

Het definitieve standpunt, vastgesteld op 27 juni 2023

De vele reacties hebben geleid tot aanpassingen van het standpunt. Hieronder een opsomming van de meest in het oog springende aanpassingen ten opzichte van het concept standpunt:

Relevante documenten/websites

Eindnoot

  1. Achtergrond/taak van het Zorginstituut
    Het Zorginstituut vervult in het kader van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz) de functie van pakketbeheerder. Onderdeel van deze functie is het beoordelen of zorg voldoet aan ‘de stand van de wetenschap en praktijk’. Het beoordelingskader – de wijze waarop wij bij deze beoordelingen te werk gaan – vind je in het rapport ‘Beoordeling stand van de wetenschap en praktijk’ uit 2023.