Oproep voor prioriteit voor omgaan met taalbarrières
Meer dan 200 beroeps- en belangenorganisaties en experts deden in 2019 op initiatief van de Johannes Wier Stichting voor gezondheidszorg en mensenrechten een dringende oproep aan de Kwaliteitsraad van Zorginstituut Nederland om prioriteit te geven aan het ontwikkelen van een kwaliteitsstandaard voor het omgaan met taalbarrières in de zorg en het sociaal domein. Zorginstituut Nederland en het ministerie van VWS reageerden positief. ZonMw stelde vervolgens financiering beschikbaar voor het ontwikkelen van een generieke richtlijnmodule Omgaan met taalbarrières in de zorg en het sociaal domein. Met gepaste trots stuur ik u hierbij de concept richtlijnmodule die we met een brede vertegenwoordiging van beroepsorganisaties, patiënten en tolken en wetenschappelijk onderzoekers in lijn met de AQUA-leidraad hebben ontwikkeld.

Ontwikkelen van de richtlijnmodule
We voeren het project uit met een richtlijnwerkgroep bestaande uit een diverse groep van vertegenwoordigers van beroeps-, patiënten en tolkenorganisaties, onderzoekers en een richtlijnmethodoloog. Ik leid het project vanuit Patiëntenfederatie Nederland. De richtlijnmodule zal de actuele professionele norm vervangen, de Kwaliteitsnorm tolkgebruik die in 2013 werd ontwikkeld door onder andere Artsenfederatie KNMG, het Nederlands Huisartsen Genootschap, de Patiëntenfederatie en Pharos. De richtlijnmodule zal van toepassing zijn voor de zorg en het sociaal domein.

De volgende stappen
Op basis van de suggesties uit de commentaarronde zullen we de definitieve versie van de richtlijnmodule opstellen. Vanaf oktober zullen we de richtlijnmodule voor autorisatie voorleggen aan beroepsorganisaties en vanaf begin 2025 zullen we de richtlijnmodule en ondersteunende materialen verspreiden. In de richtlijnmodule leest u hier meer over.

Klik hier voor de richtlijnmodule Omgaan met taalbarrières in de zorg en het sociaal domein

U kunt uw reactie op de conceptrichtlijn indienen tot uiterlijk 26 augustus 2024. Gebruik hiervoor het commentaarformulier.