Een van de doelstellingen van de VRA is het bevorderen en borgen van de kwaliteit van de revalidatiegeneeskunde. Op deze pagina vind je meer informatie over de kwaliteitsdocumenten ‘Basismedische zorg’ en het ‘Normenkader Respiratory Care’.

Basismedische zorg

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) bracht op 22 maart 2016 het rapport ‘Klinische revalidatie op weg naar verdere professionalisering’ uit. Eén van de conclusies uit dit rapport was dat er in het veld onduidelijkheid bestaat over wat basismedische zorg (BMZ) inhoudt en wat de scholingsvereisten zijn. Dit kan een risico zijn voor de patiënten die zijn aangewezen op BMZ in revalidatie-instellingen.

Op basis van dit rapport is het ‘Advies Basismedische zorgverlening in revalidatie-instellingen’ in 2017 herzien. Het aangepaste advies gaat in op wat basismedische zorg inhoudt en welke scholingseisen erbij passen. In 2019 is, naar aanleiding van vragen uit het veld, een aantal aanpassingen in de randvoorwaarden van het BMZ-advies doorgevoerd. Die aanpassingen hadden ook te maken met de toenemende aandacht die er is voor ‘ontregel de zorg’.


Normenkader respiratory care unit (RCU)

Patiënten verblijven regelmatig te lang op een intensive care (IC) als ze beademingsproblematiek hebben, maar stabiel zijn in de overige vitale functies. De IC is een zeer prikkelrijke omgeving met meestal beperkte revalidatiefaciliteiten. Voor patiënten is het dan ook niet wenselijk langer dan strikt noodzakelijk op een IC te verblijven. De focus kan dan verlegd worden van het behandelen van orgaanfalen naar het revalideren onder veilige omstandigheden met het uiteindelijke doel om weer thuis te kunnen functioneren.

Overplaatsing vanuit een intensive care (IC) naar een revalidatiecentrum is echter lastig als de patiënt nog beademingsapparatuur nodig heeft. Elk centrum hanteert eigen voorwaarden ten aanzien van de veiligheid. De zeer beperkte beschikbaarheid van geschikte uitstroomplekken voor deze patiënten leidt tot langer dan noodzakelijke IC-opnameduur. Door een zogeheten respiratory care unit (RCU) voor medisch specialistische revalidatie in te richten met extra zorg/faciliteiten op het gebied van beademing en de bewaking van vitale functies wordt een snelle overname vanuit een IC en de juiste zorg op de juiste plek gefaciliteerd. Door het vroegtijdig starten van revalidatie is de verwachting dat complicaties voorkomen worden en de algehele ziekenhuis/revalidatieopname wordt bekort. Het ‘normenkader respiratory care unit’ heeft als doel het positioneren van de respiratory care unit binnen het Nederlands zorglandschap en in het bijzonder de revalidatiezorg. Een respiratory care unit is een relatief nieuw en innovatief zorgproduct binnen de revalidatiesetting. Daarom worden in dit normenkader de eisen beschreven waaraan voldaan moet worden ten aanzien van kwaliteit- en veiligheid, naast indicatiecriteria en inrichting van zorg. Dit is van groot belang vanwege de complexe zorg en kwetsbaarheid van patiënten. Het opvolgen van het normenkader biedt een waarborg voor de kwaliteit en veiligheid van de patiënten.