Op deze pagina vind je de volgende informatie:

Een kwaliteitsvisitatie is een periodiek bezoek aan een praktijk of een revalidatiegeneeskundig netwerk. De visitatiecommissie ad hoc van de VRA voert dit ter plaatse uit. Tijdens dit bezoek beoordelen we wat de kwaliteit is van de manier waarop en de omstandigheden waaronder de gevisiteerde revalidatieartsen de revalidatiegeneeskunde uitoefenen. Dat doen we aan de hand van door de VRA vastgestelde kwaliteitscriteria. In principe visiteren we een locatie één keer in de vijf jaar. Hierbij is deelname verplicht voor de herregistratie. Met het visitatie-instrument willen we de kwaliteit van de revalidatiegeneeskundige zorg verbeteren. Dit doen we door de vakgroep een spiegel voor te houden en aanbevelingen te geven voor eventuele verbeterpunten.

De tijdsduur voor een kwaliteitsvisitatie is vastgesteld op 1 (hele) dag. Mogelijk kan het ook in een halve dag, wanneer een vakgroep onderdeel uitmaakt van een netwerkvisitatie. De Commissie Kwaliteitsvisitaties beslist hierover. De visitaties vinden plaats via Exata, een webbased visitatiesysteem (tot mei 2023 bekend onder de naam Compass).

Individueel kwaliteitsvisitatietraject

Dit traject is beschikbaar voor revalidatieartsen die werkzaam zijn als zzp’er, interimmer of als enige revalidatiearts in een instelling. Dit is een ‘digitale’ kwaliteitsvisitatie die is afgeleid van de kwaliteitsvisitatie voor vakgroepen. Meer informatie vind je in dit document.

Waarderingssystematiek voor de kwaliteitsvisitatie

Sinds 2014 maakt de VRA bij het uitvoeren van kwaliteitsvisitaties gebruik van de Waarderingssystematiek voor de Kwaliteitsvisitatie. Deze bestaat uit een normeringstelsel en een set van minimale eisen waaraan de kwaliteit van de zorg moet voldoen. Dat doen we volgens een 5 punts-schaal (streefnorm, norm, aanbeveling, zwaarwegend advies en voorwaarde).

Deze normering zorgt ervoor dat de visitatiecommissie ad hoc in de verslaglegging een gestandaardiseerde wijze van oordeelsvorming gebruikt. We zien de (basis)norm als de standaardkwaliteit voor elke revalidatiepraktijk. Daarnaast is een streefnorm omschreven, die voor de beste 10 tot 20% van de vakgroepen haalbaar is. Zo bouwen we in de kwaliteitsvisitatie prikkels in die uitnodigen om te excelleren. Tegelijkertijd is de beoordeling ook strenger geworden. Wat betekent dat de visitatiecommissie ad hoc, behalve aanbevelingen, ook zwaarwegende aanbevelingen en voorwaarden kan uitspreken.

Project ‘Doorontwikkeling VRA-Kwaliteitsvisitatie’
In 2017/2018 vond het SKMS-project ‘Doorontwikkeling VRA-Kwaliteitsvisitatie’ plaats. In het kader van dit project is de Waarderingssystematiek geëvalueerd en geactualiseerd. Er zijn normen en enkele ‘overige kwaliteitsaspecten’ toegevoegd, die de randvoorwaarden voor goede zorg beschrijven. De actuele waarderingssystematiek is vervolgens vertaald in een vernieuwde visitatiemethodiek. Op basis daarvan voeren we sinds 1 januari 2019 de kwaliteitsvisitaties uit. Voor meer informatie klik hier

Klik hier voor de Waarderingssystematiek voor de kwaliteitsvisitatie

Visitatieschema


Klik hier voor het Visitatieschema 2024

Hoe bereid je een kwaliteitsvisitatie voor?

Tijdig vóór een visitatie (tenminste zes maanden) stuurt het VRA-bureau aan het te visiteren netwerk een brief of e-mail. Hierin staat wanneer de visitatie plaatsvindt. Het is belangrijk om op tijd te beginnen met de voorbereidingen van een visitatie. Kijk hiervoor naar het visitatiereglement, het Draaiboek voor de te visiteren vakgroep en het voorbeeld visitatieprogramma.

Vragenlijsten

Voorafgaand aan de visitatie vult je praktijk of netwerk een aantal vragenlijsten in via Exata. Alle revalidatieartsen krijgen een account in Exata en ontvangen hiervoor inloggegevens. Voor inzage in een aantal vragenlijsten kun je hieronder op de link klikken, de andere lijsten zijn op te vragen bij het VRA-bureau. 

* De KISZ-lijst is sinds voorjaar 2018 geen onderdeel meer van de verplichte vragenlijsten voor de kwaliteitsvisitatie. De vragenlijst is nog wel beschikbaar in Exata. Deze kunnen we op verzoek voor je activeren. 

Voor vragen over kwaliteitsvisitaties kun je contact opnemen met het VRA-bureau via e-mail: kwaliteitscommissie@revalidatiegeneeskunde.nl, of telefonisch: 085 0077 301.

Tarieven kwaliteitsvisitaties

De kosten voor de visitatiewerkzaamheden brengen we in rekening aan ofwel de vakgroep, of aan de instelling waar de vakgroep aan verbonden is. De VRA heeft bij de tariefvaststelling voor een kwaliteitsvisitatie geen winstmerk voor ogen. Het tarief is opgebouwd uit onder andere de kosten van het webbased visitatiesysteem, de vergoeding aan visitatoren en administratieve ondersteuning. Dit zijn reële kosten.

In de periode 2016-2020 (een 5-jaarscyclus) heeft de VRA het tarief voor kwaliteitsvisitaties niet aangepast. Per 1 januari 2021 werden de tarieven opnieuw vastgesteld en vindt er voortaan jaarlijks indexering plaats. De duur van een kwaliteitsvisitatie van een (locatie) vakgroep is vastgesteld op 1 (hele) dag. De VRA brengt de volgende bedragen in rekening (geen btw):

Tarieven 2023
Kwaliteitsvisitatie (locatie) vakgroep            €   5.400
Kwaliteitsvisitatie hoofdlocatie netwerk€   5.700
Kwaliteitsvisitatie sublocatie*C 4.100
Individuele Kwaliteitsvisitatie€   2.250
* Wanneer een (locatie) vakgroep onderdeel is van een netwerkvisitatie, dan kan de visitatie mogelijk in een halve dag plaatsvinden. Hiervan stellen we een eigen locatierapport op. Of een (locatie) vakgroep hiervoor in aanmerking komt, beoordeelt de Commissie Kwaliteitsvisitaties. Het verschil in tarief betreft uitsluitend de vergoeding aan de visitatoren. Een visitatie van een halve of een hele dag binnen een netwerk kost namelijk qua voorbereiding en uitwerking evenveel tijd.

Exata

Voor de kwaliteitsvisitaties wordt gebruik gemaakt van een webbased visitatiesysteem, Exata. Dit systeem ondersteunt zowel de te visiteren artsen als de visitatoren bij de voorbereiding en uitvoering van de visitatie (tot mei 2023 was de applicatie bekend onder de naam Compass).

Klik hier voor link naar inlogscherm website Exata.