De vorm waarin revalidatie wordt aangeboden verandert. Het centrum uit, dichter bij huis, ‘zorgcontinuüm’. Juist ook voor kinderen die medisch een obstakel hebben te overwinnen, in het dagelijks leven en op school, is die ontwikkeling belangrijk. Níet apart, maar als onderdeel van een groter geheel en daardoor met meer kans op aansluiting in de samenleving.

‘Eén kind, één plan’

‘Behandelaars en onderwijsspecialisten droomden over één vaste plek waar een kind een zetje krijgt om te kunnen functioneren in de maatschappij. Nu krijgt dat vorm,’ zegt Angélique Levy, manager Kind in Heemskerk. Daar werd vorig jaar door Heliomare een nieuw kind- en jeugdcentrum geopend: voor bijna 500 kinderen en jongeren, vanaf nul tot twintig jaar, met cognitieve, fysieke en/of gedragsmatige beperkingen.

Herbezinning

Voorheen was de zorg verspreid over vijf locaties, gebouwen die waren verouderd waardoor nieuwbouw nodig was. Een goed moment voor herbezinning. Levy: ‘De nieuwe opzet is vooral gebaseerd op ‘één kind, één plan’, natuurlijk geen onbekend begrip in de revalidatie, en de basis van onze visie op kind en jeugd. Dat wilden we ook fysiek zo organiseren. Op een toegankelijker locatie, dichterbij huis voor de kinderen. Met als bijkomend voordeel dat de gemeenten ook minder geld kwijt zijn aan vervoerskosten.’ Nieuw is de polikliniek met hoogwaardige revalidatie voor kinderen- en jongeren uit de provincie. Alles onder één dak: vroegbehandeling voor peuters, basis- en voortgezet speciaal onderwijs, sport, een zwembad, sportruimten en brede expertise. De verschillende domeinen passen bij de levensfase van de kinderen en jongeren. Zo ligt de vroegbehandeling naast de kleuterafdeling van het speciaal onderwijs. Een bewuste keuze die integratie bevordert van de afdelingen en medewerkers.

Leerbedrijf en kenniscentrum

Het centrum is tevens een leerbedrijf voor oudere leerlingen. Zij spelen bijvoorbeeld een rol in de professionele keuken. Ze koken voor personeel, buurtbewoners en voor de naschoolse opvang. Leerlingen lopen ook stage bij bedrijven in de buurt. Dit is een opstap naar de arbeidsmarkt of arbeidsmatige dagbesteding.

‘Onderlinge samenwerking, en met organisaties en bedrijven in de omgeving, zijn een voorwaarde om een succes te maken van onze opdracht kinderen optimaal te laten deelnemen aan de samenleving,’ zegt bestuurder Jan Welmers. Heemskerk is ook een kennisen onderzoekscentrum. Zo loopt met de UvA en de HAN een promotieonderzoek bij kinderen met autisme gericht op verbetering van de slaap, en daardoor beter functioneren op school. Ook wordt er gewerkt aan het implementeren van de ‘zorgstandaard traumatisch hersenletsel bij kinderen’ bij de scholen en jeugdinstellingen in de regio, samen met de Hersenstichting. ‘Ouders verwachten dat onze kennis van het hoogste niveau is,’ zegt de bestuurder. ‘Terecht, want dat draagt bij dat hun zorg voor de toekomst van hun kind verandert in vertrouwen in de toekomst.’