Missie

Revalidatie Nederland is de branchevereniging voor aanbieders van medisch specialistische revalidatiezorg. Revalidatie Nederland bevordert een onderscheidende en rendabele positionering van haar leden in het gezondheidsnetwerk, en specifiek in de revalidatieketen. Dit doet zij door het stimuleren van gemeenschappelijke beleidsontwikkeling, het behartigen van de belangen bij relevante stakeholders, externe profilering, het fungeren als platform voor haar leden, en het aanbieden van diensten aan de leden.

Visie

De patiënt staat centraal

Het uitgangspunt is dat de patiënt de juiste behandeling krijgt op de juiste plek, dichtbij als het kan, gespecialiseerd als het moet. Zichtbare kwaliteit van het zorgaanbod, aantoonbare bijdrage aan de kwaliteit van leven en eigen regie bij de patiënt zijn sleutelbegrippen.

Van zorginstituten naar zorgnetwerken

Medisch specialistische zorg vindt plaats in netwerken van kennis en kunde. In deze netwerken realiseren samenwerkende voorzieningen zorg die continu en integraal is. Hierbij is het principe van matched care het uitgangspunt: een patiënt krijgt in eerste instantie de meest effectieve, minst belastende, goedkoopste en kortste vorm van behandeling, die gezien de aard en de ernst van de problematiek mogelijk is. Pas als blijkt dat de aangeboden behandeling onvoldoende effect heeft, wordt naar een intensievere behandeling overgegaan. Meerdere stakeholders hebben de revalidatiesector aangewezen als zeer geschikte bewaker van de matched care filosofie. De medisch specialistische revalidatie kan de rol als ketenregisseur naar zich toetrekken.

Ambitie

Wat wij zien gebeuren: 

De samenleving is in beweging en wij anticiperen zichtbaar.

De impact die wij nastreven: 

De revalidatiezorg is patiëntgericht en transparant en stimuleert samenwerking en innovatie tegen maatschappelijk verantwoorde kosten.

Wat wij doen:

Revalidatie Nederland verbindt: Samen in Beweging.