Aanbieders van bij- en nascholing vragen voor hun activiteiten accreditatie aan via het geautomatiseerde systeem GAIA. Als je deelneemt aan activiteiten die door de VRA, een ander medisch specialisme of het ABAN zijn geaccrediteerd, dan verwerkt GAIA de gevolgde nascholing en de toegekende punten automatisch via de presentielijsten in jouw persoonlijk dossier via je BIG-nummer.

De VRA volgt voor het toekennen van accreditatiepunten de richtlijnen van het Accreditatie Overleg van wetenschappelijke verenigingen. Een van de richtlijnen is dat er maximaal 6 punten per dag en maximaal 24 punten per aaneengesloten meerdaagse bijeenkomst toegekend worden.

Activiteiten waarvoor aanbieders accreditatie aanvragen en waaraan door de VRA punten worden toegekend zijn: vakrelevante symposia, congressen, cursussen en refereeravonden, wetenschappelijke gedeelte van het VRA-Colloquium en het VRA-Najaarscongres (DCRM) en e-Learning

Voor bovenstaande activiteiten geldt dat de accreditatiepunten automatisch via GAIA in je persoonlijk dossier worden verwerkt. Eén klokuur is één punt.

Je persoonlijk dossier vind je door te klikken op www.knmg.nl/artsdossier. Als je de inlogcodes niet meer weet, dan kun je deze per e-mail opvragen bij artseninfolijn@fed.knmg.nl.

Activiteiten die je zelf in je persoonlijk dossier mag toevoegen

ActiviteitVRA norm puntentoekenningMaximaal
Mondelinge voordracht of posterpresentatie bij (inter)nationaal geaccrediteerde bijeenkomst 1 3 puntenbij meerdere voordrachten tijdens zelfde bijeenkomst een keer 3 punten
Internationaal congres geaccrediteerd door zusterorganisatie2 of UEMS/ESPRM/ISPRM voor revalidatiegeneeskunde1 punt/uurmax. 6 punten/dag
max. 24 punten/congres
Internationaal congres geaccrediteerd door UEMS/ESPRM/ISPRM/AACME voor ander medisch specialisme1 punt/uurmax. 6 punten/dag
max. 24 punten/congres
Inhoudelijk/leidinggevend voorzitterschap tijdens geaccrediteerde bijeenkomst3 punten3 punten per bijeenkomst
Inhoudelijke bijdrage bij landelijke werkgroep, refereeravond/bijeenkomst of lokaal/regionaal onderwijs aios1 punt1 punt per bijeenkomst
1e auteurschap in wetenschappelijk tijdschrift
(geïndexeerd in PubMed of in de rubriek Publicaties van het Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde (NTR)
Mede auteurschap – 2e auteur
Medeauteurschap 3e en verdere auteurs
10 punten5 punten
2 punten
per artikelper artikel
per artikel
Medeauteur landelijke richtlijn10 puntenper richtlijn
Promotie (eigen) op datum promotie40 punten
Fellowship in buitenland van min. 3 maande20 puntenmax. 40 punten per jaar
Voordracht tijdens geaccrediteerd
post academisch/post hbo-onderwijs
3 puntenper dagdeel
Maken presentatie voor de Digitale Leeromgeving (DLO) 3 punteneenmalig
Deelname Beleidsdag VRA-commissieaantal punten als vermeld op agenda van Beleidsdagmax. 6 punten

1 Een voordracht of posterpresentatie tijdens een bijeenkomst welke geaccrediteerd is door een wetenschappelijke vereniging van een specialisme met een registratie bij de RGS, wordt automatisch in GAIA geaccrediteerd indien je bij toevoegen in GAIA het ID-nummer van de scholing ingeeft. Voor voordrachten in het buitenland, tijdens een bijeenkomst geaccrediteerd door buitenlandse zustervereniging, mag je de punten zelf toevoegen aan GAIA met upload van programma en bewijs van deelname (certificaat of betalingsbewijs).

2. Buitenlandse zusterverenigingen dit zijn de beroepsverenigingen van/voor revalidatieartsen in het buitenland die bevoegd zijn in dat land of werelddeel. Je kunt u het aantal punten toegekend door de buitenlandse zusterorganisatie overnemen voor zover niet in strijd met de Nederlandse en VRA richtlijnen voor max. 6 punten per dag en max. 24 punten voor aaneengesloten meerdaagse bijeenkomsten. Je voert naast je bewijs van deelname (certificaat of betalingsbewijs) ook een verwijzing naar de accreditatie voor het congres in GAIA in.

NB: Organisaties van medische/paramedische beroepsbeoefenaren welke zich richten op een voor de revalidatiearts relevant deelgebied/aandoening vallen niet onder de noemer ‘zusterorganisatie’. Bijeenkomsten georganiseerd door deze organisaties komen voor accreditatie in aanmerking indien accreditatie toegekend is door de zustervereniging in het land van organisatie.

Landelijke Kennistoets en Europees Examen (UEMS)

Voor deelname aan de Landelijke Kennistoets (inclusief nabespreking) en het Europees Examen ontvangt je 2 accreditatiepunten. De toets/het examen hoeft niet met een voldoende te zijn afgesloten.

De accreditatie voor deelname aan de Landelijke Kennistoets wordt automatisch aan het persoonlijk dossier c.q. e-portfolio toegevoegd door het VRA-bureau (6-8 weken na deelname). Accreditatie voor deelname aan het Europees Examen vindt plaats nadat de uitslag van het examen bekend is gemaakt door jury van de Board UEMS PRM. De National Manager Nederland UEMS PRM geeft de resultaten door aan het VRA-bureau, waarna voor invoering van accreditatie wordt gezorgd

Accreditatiepunten scholingsgroepen ABC1 ook voor medisch specialisten

Met ingang van 1 januari 2013 kunnen medisch specialisten ook accreditatiepunten ontvangen als zij deelnemen aan scholingsgroepen voor huisartsen, die door ABC1 geaccrediteerd zijn. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om toetsgroepen, FTO en intervisie-groepen. De accreditatie wordt toegevoegd door de begeleider van de scholingsgroep.

Accreditatie voor begeleide intervisie

Vanaf 1 januari 2023 is het mogelijk voor revalidatieartsen om accreditatie te ontvangen voor deelname aan begeleide intervisie via de VRA. De begeleider van de intervisiegroep kan dit via GAIA aanvragen.

Klopt het aantal punten in uw persoonlijk dossier niet?

Het is mogelijk dat bepaalde punten nog niet zijn verwerkt door een aanbieder van bij- of nascholing. Neem je hiervoor contact op met de betreffende aanbieder/organisator van de scholing. Het is ook mogelijk dat punten niet zijn toegevoegd omdat de nascholing niet is geaccrediteerd door de VRA.