20 september 2022

Interview met Robert Pangalila, kinderrevalidatiearts bij Rijndam

Als vertegenwoordiger vanuit de Commissie Wetenschap en Innovatie (WeCo) van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) is Robert Pangalila afgevaardigd in de Projectgroep Kennisagenda Revalidatiegeneeskunde. We stellen hem een aantal vragen.

Auteur
DR. M. (MEL) MAJOR
Research Coördinator

Wat motiveert jou om deel te nemen aan de Projectgroep Kennisagenda Revalidatiegeneeskunde?
‘In de afgelopen jaren is in de WeCo, onder meer in discussies met ZE&GG (Zorgevaluatie en Gepast Gebruik, red), regelmatig besproken dat het moeizaam bleek om de kennishiaten uit de Kennisagenda van 2017 daadwerkelijk te gaan onderzoeken. Hier­bij speelden de eisen die de financiers stelden (RCTs, grote patiën­tenaantallen) een belangrijke rol. Het is positief dat desondanks veel van de vragen toch onderzocht zijn. Ik wil de ervaringen met de vorige kennisagenda graag inbrengen in deze projectgroep en er mede zorg voor dragen dat de nieuw geprioriteerde kennishia­ten ook daadwerkelijk omgezet worden in gefinancierde onder­zoeksprojecten. Het bevorderen van samenwerking met andere wetenschappelijke verenigingen om gezamenlijk onderwerpen te agenderen is hier een onderdeel van.’

Waarom is voor jou en voor collega’s binnen de kinder­revalidatie, het updaten van de kennisagenda belangrijk?
‘In de kinderrevalidatie is er een grote ontwikkeling geweest in het wetenschappelijk onderzoek, waarbij er diverse, vaak diagnose-gebonden netwerken zijn ontstaan. Het updaten van de kennisagenda is een goede aanleiding om binnen het kinderrevalidatieveld nog meer de handen ineen te slaan. We kunnen dan gezamenlijk prioriteiten stellen en de meest urgente kennishiaten in ons vak adresseren en daarmee de zorg voor de kinderen verbeteren.’

Er zijn 563 kennishiaten opgehaald in deze ronde (een verdrie­dubbeling ten opzichte van 2017!), die nu geprioriteerd gaan worden. Hoe zorgen jullie dat dit proces zorgvuldig verloopt?
‘De projectgroep heeft hier een belangrijke taak in. Het is heel positief dat de breed uitgezette inventarisatie zoveel reacties heeft opgeleverd. Allereerst worden alle hiaten in deelgebieden onderverdeeld en beoordeeld op relevantie voor de revalidatie­geneeskunde, onderzoekbaarheid, maar ook of het wel een kennishiaat betreft (en niet, bijvoorbeeld, dat de kennis wel voorhanden is maar dat er een implementatieprobleem is). Deze criteria zijn gepubliceerd op de website van de VRA. Op 31 oktober 2022 is de prioriteringsbijeenkomst. Het is heel belang­rijk dat artsen en onderzoekers werkzaam binnen alle delen van ons vakgebied zich vertegenwoordigd voelen. Tijdens deze bijeen­komst worden de hiaten inhoudelijk bediscussieerd, waarna in gezamenlijkheid prioritering plaatsvindt. Alle VRA leden en stakeholders ontvangen hiervoor een persoonlijke uitnodiging. Voor informatie over aanmelden kunt u een mail sturen naar M.Major@revalidatiegeneeskunde.nl.’

We vroegen Robert aan wie uit de projectgroep hij het stokje door zou willen geven voor de volgende uitgave van NTR. Robert, aan wie geef jij het stokje door?
‘Na de patiëntenvertegenwoordiger en de arts lijkt het me de beurt aan de wetenschapper. Vandaar dat ik het stokje doorgeef aan Hans Bussmann, senior onderzoeker bij Erasmus MC.’