Elk jaar reiken we tijdens de najaarsvergadering van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) de jaarprijs voor innovatieve patiëntenzorg uit. Het doel van deze prijs is om patiëntenzorg binnen de revalidatie verder te verbeteren. Met deze prijs willen we de doorvertaling van innovaties van theorie naar praktijk aanmoedigen. De prijs wordt alleen uitgereikt aan projectvoorstellen waarvan patiënten direct en meetbaar profiteren in de dagelijkse revalidatiezorg.

De winnaar van de prijs ontvangt een geldbedrag van 20.000 euro om het initiatief op te starten, te realiseren of te implementeren. De prijs wordt beschikbaar gesteld door IPSEN Farmaceutica in het kader van “innovation for patient care” binnen de revalidatiezorg.

Project indienen

Leden van de VRA zijn van harte uitgenodigd om een projectvoorstel in te dienen voor 1 mei 2024. De beoordeling vindt plaats in twee rondes.

Ronde 1: projectvoorstel

Vul het inschrijfformulier in en stuur naar vra@revalidatiegeneeskunde.nl. Je ontvangt een bevestiging. Deelnemers ontvangen voor 15 juni 2024 schriftelijk bericht of zij door zijn naar de tweede ronde.

Inschrijfformulier_Ronde-1_Revalidatie_JaarprijsDownloaden

Ronde 2: uitgewerkte voorstel

De geselecteerde deelnemers worden uitgenodigd hun voorstel verder uit te werken in ronde 2. Vul het inschrijfformulier in en verstuur voor 1 september 2024 naar vra@revalidatiegeneeskunde.nl.

Inschrijfformulier_Ronde-2_Revalidatie_JaarprijsDownloaden

Voor 1 oktober 2024 ontvangen de deelnemers van de tweede ronde schriftelijk bericht of zij genomineerd zijn voor de prijs. De prijs wordt uitgereikt tijdens het DCRM, het najaarscongres van de VRA.

Winnende projecten

2023 Here’s my data; online monitoren spasticiteitProf. dr. A.C.H. (Sander) Geurts
Radboudumc
2022 GAIT.SCRIPTDrs. S. (Sarah) Dekker
Amsterdam UMC
2021Project Ziggy: a wheelchair add-on that allows side-by-side strollingDr. Robert Pangalila, Rijndam Revalidatie    
2020Ketenbrede implementatie van Interactief Platform voor compensatiestrategien voor loopstoornissen bij de ziekte van ParkinsonDr. J.H. Nonnekes, Radboudumc
2019Mijn MediSeinDr. A.A. van Kuijk, Tolbrug Revalidatie
2018Bereikbaar in TransitieDr. I. van Wijk, De Hoogstraat
2017Cirkels van NabijheidDrs. I. van der Ham, Rijndam Revalidatie
2015Keep on training met ReViProf. dr. F. Nollet, AMC     
2014Fysiek profiel: systematische en progressieve trainingsmodules voor het verbeteren van fysieke fitheid bij mensen met chronische beperkingenProf. dr. C.A.M. van Bennekom, RC Heliomare
2013Interactieve begeleiding van ouders en kinderen bij decubitus preventie bij spina bifidaR.D.J. Margry, RC Heliomare
2012Elke beweging telt! Implementatie van activiteitenmonitors in CVA revalidatieProf. dr. A. Visser-Meily, UMCUtrecht
 In de folder Een Terugblik (pdf) vind je een overzicht van de winnende projectvoorstellen van 2012 tot 2015.

Reglement Revalidatie jaarprijs voor innovatieve patiëntenzorg 2024

 • De Revalidatie jaarprijs voor innovatieve patiëntenzorg is een prijs die wordt uitgereikt aan de indiener(s) van het beste voorstel voor een innovatie binnen de revalidatiezorg om de patiëntenzorg meetbaar te verbeteren.
 • De prijs is niet bestemd voor (basaal) wetenschappelijk onderzoek. Wel kan een effectmeting van de innovatie deel uit maken van het project.
 • Het ingediende projectvoorstel dient grotendeels gerealiseerd te worden binnen het door Ipsen beschikbaar gestelde prijzengeld. Indien het voorstel deel uitmaakt van een groter project, dient het ingediende voorstel ook geïmplementeerd te kunnen worden indien het grotere project om welke reden dan ook geen doorgang vindt.
 • Voor de start van en/ of tijdens het project vindt er afstemming plaats met eventuele relevante patiëntenorganisaties.
 • Het innovatieproject dient in Nederland te worden uitgevoerd.
 • De innovatie moet breed geïmplementeerd kunnen worden.
 • Na toekenning van de prijs is de looptijd van het innovatieproject maximaal 1 jaar.
 • De innovatie dient niet strijdig te zijn met door de VRA erkende richtlijnen en behandelkaders.
 • Ervaringen over het innovatieproject en de implementatie daarvan dienen teworden gedeeld.
  o De prijswinnaar schrijft een verslag welke op de website van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen geplaatst wordt. Dit verslag omvat een omschrijving van de innovatie, effecten van de innovatie, succes- en faalfactoren, een advies om de innovatie breder te implementeren en een verantwoording van de gemaakte kosten. Dit verslag dient uiterlijk 2 maanden na de afloop van het project te worden opgestuurd naar de VRA.
  o Er zal een interview met de prijswinnaar worden gehouden welke geplaatst zal worden in het Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde (NTR). Ook krijgt de prijswinnaar de mogelijkheid om een artikel over het project in het NTR te publiceren in overleg met de redactie van NTR.
  o De prijswinnaar moet bereid zijn om de resultaten na afloop van het project te presenteren (in de Engelse taal) op het eerst volgende VRA congres.
 • De prijswinnaar ontvangt een bedrag van 20.000 euro exclusief btw. Dit bedrag dient op een doelmatige wijze te worden besteed om het innovatievoorstel op te starten en te implementeren. Dit bedrag mag niet voor een ander doeleinde worden gebruikt.
 • Er wordt een sponsorcontract aangegaan met IPSEN, conform de CGR wetgeving.
 • De indiener van het voorstel dient lid te zijn van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) .
 • De indiener is de projectleider.
 • Juryleden van de Revalidatie Jaarprijs voor innovatieve patiëntenzorg zijn uitgesloten van deelname.
 • Voor het indienen van het innovatieprojectvoorstel voor ronde 1 dient men het daarvoor beschikbare inschrijfformulier (inschrijfformulier ronde 1) te gebruiken en de omschreven punten mee te nemen in het projectvoorstel. Het inschrijfformulier dient gestuurd te worden naar vra@revalidatiegeneeskunde.nl.
 • De sluitingsdatum voor inzendingen voor ronde 1 is 1 mei 2024.
 • De jury krijgt 1 maand de tijd om alle inzendingen te beoordelen.
 • Deelnemers ontvangen vóór 15 juni 2024 schriftelijk bericht of zij door zijn naar de tweede ronde.
 • De geselecteerde deelnemers kunnen hun voorstel verder uitwerken. Hiervoor dient inschrijfformulier ronde 2 gebruikt te worden. Het uitgewerkte voorstel dient vóór 1 september 2024 te worden ingeleverd.
 • Vóór 1 oktober 2024 ontvangen de deelnemers van de tweede ronde schriftelijk bericht of zij genomineerd zijn voor de prijs.
 • De prijs wordt toegekend tijdens de ALV op het DCRM 2024 in november.
 • De beoordeling van de innovatieprojectvoorstellen die in aanmerking komen voor de prijs zal worden overgelaten aan de jury.
 • De jury bestaat uit 4 leden en wordt samengesteld vanuit de volgende geledingen
  o een vertegenwoordiger vanuit het bestuur van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (tevens voorzitter van de jury)
  o een vertegenwoordiger vanuit de Commissie Kwaliteit
  o een vertegenwoordiger vanuit het Hoogleraren Convent.
  o een vertegenwoordiger vanuit een patiëntenorganisatie
 • De jury krijgt secretariële ondersteuning vanuit het VRA-bureau.
 • Om de kennis van de jury te waarborgen, wordt gestreefd naar een zittingstermijn van drie jaar van de juryleden. Volgens een schema van aftreden zal er jaarlijks 1 jurylid aftreden en een opvolger geworven worden vanuit geleding die het jurylid vertegenwoordigt.
 • Een jurylid kan/mag een tweede zittingstermijn vervullen. Hij/zij dient nog wel lid te zijn van de geleding die hij/zij vertegenwoordigt.
 • Een jurylid treedt tussentijds af indien hij/zij geen lid meer is van de geleding die hij/zij vertegenwoordigt.
 • Alle juryleden hebben een gelijkwaardig stemrecht. Beslissingen worden genomen op basis van consensus. Indien er binnen de jury geen consensus is neemt de jury haar besluit met eenvoudig meerderheid van stemmen.
 • De beoordeling van de prijs vindt plaats in twee rondes. In de eerste ronde kunnen deelnemers een voorstel indienen. Deze zal worden beoordeeld door de jury. De deelnemers krijgen schriftelijk bericht of zij door zijn naar de tweede ronde. De deelnemers in de tweede ronde krijgen 6 weken de gelegenheid het voorstel verder uit te werken. Vervolgens zal de jury de voorstellen opnieuw beoordelen.
 • De prijs wordt alleen toegekend indien de jury heeft bepaald dat er een project is dat voldoet aan de voorwaarden en voldoende scoort bij de beoordelingscriteria. Indien geen van alle ingediende projecten hieraan voldoet wordt de prijs niet toegekend.
 • Over de toekenning van de prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
 • Beroep tegen toekenning van de prijs is niet mogelijk.

Beoordelingscriteria Revalidatie jaarprijs voor innovatieve patiëntenzorg

voldoet de doelstelling aan de voorwaarden die zijn gesteld in het
reglement om in aanmerking te komen voor de prijs. In welke mate komt het project ten goede aan de revalidatiezorg voor de patiënt? Prioriteit krijgen projecten die van toepassing zijn op een belangrijk deel van de patiëntenpopulatie uit de zevalidatiegeneeskunde of een grote impact hebben voor een specifieke patiëntengroep uit de revalidatiegeneeskunde.

In hoeverre is het project vernieuwend? Originaliteit.

In hoeverre wordt verwacht dat er een herkenbaar knelpunt in de
zorgverlening wordt opgelost?

Is het voorstel haalbaar? Is de tijdsplanning realistisch? in hoeverre is het voorstel goed te implementeren? Is de innovatie al rijp voor implementatie? Prioriteit krijgen projecten die een snel, meetbaar resultaat kunnen opleveren (quickwins). In welke mate is het voorstel aantrekkelijk voor andere zorgaanbieders/revalidatieartsen? Prioriteit krijgen innovaties die mede attractief zijn voor behandelaren en/ of zorginstellingen.

Is het project betaalbaar? Is de begroting realistisch? Is de wijze van financiering adequaat? Is aanvullende financiering geborgd?

De bedoeling is een inschatting te maken of het project haalbaar is met het geldbedrag van € 20.000. De kandidaten die door gaan naar de tweede ronde dienen de financiën verder uit te werken.

Jury

Vragen

Voor vragen kun je contact opnemen met de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen via vra@revalidatiegeneeskunde.nl of telefoonnummer 085 0077 300.