Bestuur

Het bestuur van Revalidatie Nederland bestaat uit vier leden en een voorzitter. De leden zijn bestuurders van aangesloten instellingen die zijn benoemd door de ledenvergadering. De voorzitter is onafhankelijk.

Het huidige bestuur bestaat uit:
 

mw. mr. T.E.M. (Dorine) Wekking (voorzitter)
dhr. dr. R.W.L. (Ronald) Spanjers, Raad van Bestuur Roessingh, Centrum voor Revalidatie (penningmeester)
Jan Geertzen dhr. prof.dr. J.H.B. (Jan) Geertzen MD PhD,
hoofd afdeling Revalidatiegeneeskunde en lid van het bestuur van UMCG Centrum voor Revalidatie
dhr. H.W.M. (Henri) Plagge, arts M&G
Raad van Bestuur Adelante zorggroep 
mw. drs. K.W. (Katja) Hoorn,
voorzitter van de Raad van Bestuur van Reade


Bestuursleden worden gekozen door de ledenvergadering. Bij de benoeming wordt rekening gehouden met regionale spreiding en diversiteit. Een bestuurslid blijft maximaal drie jaar aan en kan eenmaal herkozen worden. Het bestuur houdt een rooster van aftreden aan. De voorzitter is onafhankelijk en wordt aangesteld voor drie jaar en is herkiesbaar voor nog 3 jaar. Sinds 2018 is mw. mr. T.E.M. (Dorine) Wekking voorzitter van Revalidatie Nederland.  

Het bestuur vergadert minimaal vier keer per jaar. Tot de bestuurstaken horen het beheren van de financiën en het opstellen van een jaarverslag. Hierover legt het bestuur verantwoording af aan de ledenvergadering. Op de bestuursagenda staan onderwerpen die in de bestuurscommissies zijn besproken. Na bespreking in het bestuur gaan deze onderwerpen voor besluitvorming door naar de algemene ledenvergadering.