Missie & visie

Ambitie
Revalidatie Nederland is de branchevereniging voor aanbieders van medisch specialistische revalidatiezorg. Revalidatie Nederland bevordert een onderscheidende en rendabele positionering van haar leden in het gezondheidsnetwerk, en specifiek in de revalidatieketen. Dit doet zij door het stimuleren van gemeenschappelijke beleidsontwikkeling, het behartigen van de belangen bij relevante stakeholders, externe profilering, het fungeren als platform voor haar leden, en het aanbieden van diensten aan de leden.

Visie
Aan deze missie van Revalidatie Nederland ligt de volgende visie ten grondslag:
 

De patiënt staat centraal

Het uitgangspunt is dat de patiënt de juiste behandeling krijgt op de juiste plek, dichtbij als het kan, ver weg als het moet. Zichtbare kwaliteit van het zorgaanbod, en eigen regie bij de patiënt worden sleutelbegrippen.
 

Van zorginstituten naar zorgnetwerken

Medisch specialistische zorg vindt plaats in netwerken van kennis en kunde. In deze netwerken realiseren samenwerkende voorzieningen zorg die continu en integraal is. Hierbij is het principe van stepped care (getrapte zorg) het uitgangspunt: een patiënt krijgt in eerste instantie de meest effectieve, minst belastende, goedkoopste en kortste vorm van behandeling, die gezien de aard en de ernst van de problematiek mogelijk is. Pas als blijkt dat de aangeboden behandeling onvoldoende effect heeft, wordt naar een intensievere behandeling overgegaan. Meerdere stakeholders[1] hebben de revalidatiesector aangewezen als zeer geschikte bewaker van de stepped care filosofie. De medisch specialistische revalidatie kan de rol als ketenregisseur naar zich toetrekken.

Naast stepped care is er een tweede ontwikkeling die het ontstaan van zorgnetwerken bevordert: substitutie. Dit houdt in dat de zorg wordt verplaatst van de derde naar de tweede, en van de tweede naar de eerste- en nuldelijn. Dit voorkomt onnodige zorg in de derde en tweede lijn en houdt de kosten in de zorg betaalbaar. 
 

Ambitie Revalidatie Nederland

Wat wij zien gebeuren: 
De samenleving is in beweging en wij anticiperen zichtbaar.

De impact die wij nastreven: 
De revalidatiezorg is patiëntgericht en transparant en stimuleert samenwerking en innovatie tegen maatschappelijk verantwoorde kosten.

Wat wij doen:
Revalidatie Nederland verbindt: Samen in Beweging.1  

 

Strategische speerpunten

Revalidatie Nederland wil haar leden stimuleren en ondersteunen om zich op een onderscheidende en rendabele manier te positioneren in het gezondheidsnetwerk. Hiertoe heeft Revalidatie Nederland vijf strategische speerpunten benoemd:
1. Zichtbare kwaliteit is essentieel
2. We vergroten de aandacht voor het perspectief van de patiënt
3. We gaan onze zichtbaarheid en profilering verbeteren
4. Financiële stabiliteit
5. We leggen de focus op innovatie

Toekomst
Revalidatie Nederland heeft samen met een klankborgroep van patiënten, stakeholders en leden van Revalidatie Nederland toekomstscenario’s voor de revalidatie ontwikkeld. Lees meer & download de toekomstscenario's