We hebben informatie nodig om de kwaliteit van de zorg te beoordelen en te vergelijken (benchmark). Daarvoor verzamelen én meten we gegevens. Kwaliteitsmeting is een belangrijk onderdeel in de cyclus van kwaliteitsbewaking en verbetering. Twee veelgebruikte methoden van kwaliteitsmeting zijn de inzet van indicatoren en kwaliteitsregistratie.

Indicatoren

Indicatoren vormen een belangrijk instrument bij kwaliteitsmetingen. Een indicator is een meetbaar aspect van zorg, dat informatie geeft over de kwaliteit van de zorg. Het is geen directe maat, maar kan wel aanleiding zijn voor nader onderzoek. In die zin heef een indicator een signaalfunctie. Van een indicator moet altijd duidelijk zijn wat het doel is. Denk bijvoorbeeld aan het monitoren van het gebruik van richtlijnen, aan het onderling vergelijken of aan het afleggen van verantwoording.

Als VRA stellen we samen met Revalidatie Nederland (RN) jaarlijks een set indicatoren (Inzicht in revalidatie) vast. Hiermee meten we de kwaliteit, veiligheid, doelmatigheid en toegankelijkheid van de zorg. De indicatorensets zijn te vinden op Revalidatie Kennisnet.

Aanleveren kwaliteitsgegevens aan ZorgInstituut Nederland

Elke instelling die medisch specialistische revalidatie levert, moet landelijk verplichte indicatoren aanleveren aan Zorginstituut Nederland. Hoe dit in zijn werk gaat, ook voor instellingen die geen lid zijn van Revalidatie Nederland of Zelfstandige Klinieken Nederland, lees je hier.

Kwaliteitsregistratie

Via kwaliteitsregistratie verzamelen we data over het handelen van zorgverleners. De uitkomsten hiervan publiceren we en koppelen we ook terug aan de zorgverleners. Zo kunnen we gerichte verbetertrajecten inzetten. De kwaliteitsregistraties richten zich in het bijzonder op klinische aspecten. De insteek (definiëring van de populatie) kan verschillend zijn. Denk bijvoorbeeld aan diagnose, verrichting/interventie, medische hulpmiddelen of organisatieonderdelen. Voorbeelden van kwaliteitsregistratie zijn complicatieregistratie en het Revalidatieregister.

Complicatieregistratie

In februari 2020 zijn enkele aanpassingen doorgevoerd in de complicatieregistratie. Klik hier voor de vernieuwde complicatieregistratie en de bijbehorende toelichting.

Revalidatieregister

Op 1 september 2021 zijn VRA en RN officieel gestart met het project Revalidatieregister. Het project heeft een doorlooptijd van 1,5 jaar. Het Revalidatieregister verbindt datastromen uit lopende initiatieven. Zo krijgen we een samenhangend inzicht in wie we in de MSR behandelen (patiëntgroepen), wat voor behandeling deze patiënten krijgen (profielen), wat deze behandelingen opleveren (uitkomsten) en hoe doelmatig ze zijn (kostprijsmodel). Doordat we al bestaande informatiestromen aan elkaar koppelen, is de registratie-inspanning voor artsen en behandelaren beperkt. Lees verder over het revalidatieregister.

Commentaarfase kwaliteitsmetingen

Commentaarfase herziene versie Nederlandse Dataset Dwarslaesierevalidatie
Sinds 2015 worden in de Nederlandse Dataset Dwarslaesierevalidatie (NDD) gegevens verzameld van revalidanten met een recent ontstane dwarslaesie die klinisch opgenomen zijn in één van de acht revalidatiecentra in Nederland met een specialisatie in dwarslaesie. Gegevens worden verzameld bij opname en klinisch ontslag. De NDD is herzien en ligt ter commentaar voor aan alle VRA-leden. Leden van de VRA kunnen na inloggen de herziene versie van de NDD inzien op deze pagina en voorzien van commentaar. Reageren kan tot en met 6 december 2022.

Commentaarronde conceptrapport The PROMISe of Patient Related Outcome Measures in Healthcare
Op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) is het rapport ‘The PROMISe of Patient Related Outcome Measures in Healthcare’ opgesteld. Het doel van het project was het onderzoeken van de bruikbaarheid van het Patient Reported Outcomes Measurement Information System (PROMIS) voor waardegedreven zorg. Dit is uitgezocht voor drie aandoeningen: heupartrose, lumbosacraal radiculair syndroom (LRS) en Cerebrovasculair Accident (CVA). Er is onderzocht op welke manier PROMIS kan bijdragen aan het zorgproces en de kwaliteitsregistratie van deze drie aandoeningen. De VRA is uitgenodigd om een reactie te geven op de conceptrapportage. Leden van de VRA kunnen na inloggen het conceptrapport The PROMISe of Patient Related Outcome Measures in Healthcare inzien op deze pagina. Reageren kan tot uiterlijk 2 januari 2023.

Commentaarronde Adviesrapport Set generieke PRO(M)s voor kinderen
Binnen het programma Uitkomstgerichte Zorg werken de HLA partijen (FMS, NFU, NVZ, PFN, V&VN, ZKN, ZN) aan het inzichtelijk maken van uitkomstinformatie en meer uniformiteit in het meten van uitkomsten ten behoeve van samen beslissen en leren en verbeteren in de medisch specialistische zorg (MSZ). Een van de doelen van het programma is het vaststellen van een gedragen set generieke door de patiënt gerapporteerde uitkomsten (PRO’s) en de daarbij behorende instrumenten/vragenlijsten (PROMs) die gebruikt kan worden ter ondersteuning van samen beslissen en leren en verbeteren.
In het kader van dit programma is voor kinderen een kernset van 10 domeinen (PRO’s) opgesteld die relevant zijn voor (bijna) alle aandoeningen (zoals vermoeidheid, angst, pijn). Deze kernset staat open voor commentaar van alle VRA-leden. Leden van de VRA kunnen na inloggen het concept-Adviesrapport Set generieke PRO(M)s voor kinderen inzien op deze pagina. Reageren kan tot uiterlijk 11 januari 2023.