14 juni 2024

We weten steeds meer over COVID-19, maar om de langdurige klachten na COVID-19 beter te kunnen begrijpen en behandelen, is nog veel onderzoek nodig. Daarom heeft het Expertiseteam post-COVID van de Federatie Medisch Specialisten (FMS) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) het initiatief genomen om een Kennisagenda post-COVID op te stellen. Deze bevat de meest urgente onderzoeksvragen op het gebied van preventie, screening, diagnostiek en behandeling van post-COVID. Revalidatiearts Herman Holtslag en longarts Leon van den Toorn zijn de voorzitters van het Expertiseteam. 

‘Met de kennisagenda zetten we een volgende stap naar betere behandeling van de grote groep mensen die nog steeds te kampen heeft met ingrijpende gevolgen van COVID-19’, aldus het voorzittersduo. van het Expertiseteam. De kennisagenda is opgesteld in nauwe samenspraak met onder andere patiëntenorganisaties, medici, paramedici, onderzoekers en wetenschappelijke beroepsverenigingen. Op deze manier zijn verschillende belangen en perspectieven zo veel mogelijk meegewogen. Diewke de Haen, directeur van patiëntenorganisatie PostCovid NL: ‘Het is essentieel dat de kennisagenda aansluit bij de wensen van de patiënt. We stellen het daarom op prijs dat wij met 12 patiëntvertegenwoordigers van 3 organisaties  onze stem hebben kunnen laten horen bij het prioriteren van de onderzoeksvragen. We hopen dat de onderzoeken zo snel mogelijk van start kunnen gaan.’

Voorbeelden van kennisvragen

De kennisagenda bevat een top-10 van behandelvraagstukken voor de deelgebieden eerste lijn, tweede/derde lijn en paramedische zorg. Daarnaast is er een top-5 vastgesteld van kennisvragen op het gebied van preventie, screening en diagnostiek. Wat betreft de behandeling van post-COVID komt bijvoorbeeld naar voren dat er onderzoek nodig is naar de vraag of bepaalde off-label behandelingen in de eerste, tweede en derde lijn kunnen worden ingezet bij specifieke klachten en symptomen. Wat is de veiligheid hiervan en wat is de te verwachten invloed op herstel en prognose? Daarnaast is een kennisvraag geformuleerd over de effectiviteit van immuunmodulerende therapie in de behandeling van patiënten met langdurige klachten na COVID-19. Op het gebied van preventie, screening en diagnostiek is onder meer de volgende onderzoeksvraag opgesteld: ‘Welke onderzoeken moeten minimaal worden uitgevoerd bij patiënten met langdurige klachten na COVID-19 in de eerste, tweede en derde lijn om de meest voorkomende uitingen van post-COVID te identificeren?’ 

De door de FMS en NHG opgestelde Kennisagenda post-COVID met top-10 behandelvraagstukken en top-5 kennisvragen.

Vervolg

Op basis van de kennisagenda stelt ZonMw in de tweede helft van dit jaar een subsidieoproep open waarmee deze onderzoeken opgestart kunnen worden. Meer informatie hierover volgt via de website van ZonMw.

Meer nieuws