Richtlijnen vormen de basis van het kwaliteitsbeleid van medisch specialisten. Bovendien fungeren ze als een brug tussen wetenschap en praktijk. Een richtlijn geeft aanbevelingen die je als zorgprofessional ondersteunen in je klinische besluitvorming. Deze aanbevelingen berusten op resultaten van wetenschappelijk onderzoek, op aanvullende expertise en op ervaringen van zorgprofessionals en zorggebruikers. Primair zijn richtlijnen bedoeld voor het verbeteren van de kwaliteit van de zorg. Daarnaast verminderen richtlijnen ongewenste praktijkvariatie. 

Richtlijnen worden steeds vaker modulair onderhouden. Hierbij worden alleen die onderdelen van de richtlijn herzien waarvoor dat nodig is. Door jaarlijks modulair onderhoud te laten plaatsvinden, wordt  nieuwe kennis sneller verwerkt  in richtlijnen en geïmplementeerd in de praktijk. De  wetenschappelijke verenigingen die zijn aangesloten bij de Federatie Medisch Specialisten werken samen in richtlijnclusters. Op de Richtlijnendatabase staat informatie over hoe dat in zijn werk gaat, inclusief een animatie over het werken in clusters en de clusterindeling, zie https://richtlijnendatabase.nl/werkwijze.html

Uitgangspunt is dat alle richtlijnen die van toepassing zijn op de medisch specialistische zorg geschikt zijn voor opname in de clusterindeling. De clusterindeling is nog niet afgerond en zal continu aangepast worden zodat deze in de komende jaren steeds completer wordt.

Zodra een cluster wordt ingericht waar richtlijnen van de VRA onder vallen of richtlijnen die relevant zijn voor revalidatieartsen, ontvangt de VRA een uitnodiging om leden af te vaardigen naar dit cluster. Deze uitnodiging wordt uitgezet bij de werkgroep(en) waar het betreffende onderwerp onder valt, inclusief informatie over het proces en de verwachtingen.

Klik hier voor een overzicht van de richtlijnclusters waarin de VRA betrokken is

Klik hier voor een overzicht van de richtlijnclusters waar de VRA voor is uitgenodigd, maar niet in participeert

Veel richtlijnclusters zijn nog niet gestart, dus voor die richtlijnclusters zijn nog geen uitnodigingen aan de wetenschappelijke verenigingen gestuurd om te participeren in het cluster.

Vragen over (het werken in) richtlijnclusters kunnen gestuurd worden naar  kwaliteitscommissie@revalidatiegeneeskunde.nl.

Overzicht

Hieronder vind je een overzicht van de geautoriseerde richtlijnen waarvan de VRA de (mede-)regiehouder is. De richtlijnen zijn in te zien en te downloaden via de Richtlijnendatabase.


Voor een overzicht van richtlijnen die in de revalidatiegeneeskunde worden gebruikt of in ontwikkeling zijn, klik hier.

Kijk voor medisch-specialistische richtlijnen op de website van de Richtlijnendatabase.

Wanneer je richtlijnen mist, laat het ons dan weten via: kwaliteitscommissie@revalidatiegeneeskunde.nl

Ontwikkelen en reviseren van richtlijnen

Bij de VRA zijn we actief bezig richtlijnen (mede) te ontwikkelen en te reviseren. Daarbij kunnen we jouw hulp en expertise gebruiken. Heb je ideeën voor het ontwikkelen van een richtlijn? Geef het dan door aan de Commissie Kwaliteit via kwaliteitscommissie@revalidatiegeneeskunde.nl

Protocollen

Naast richtlijnen zijn er ook twee protocollen belangrijk:

Samenvattingen richtlijnen

Van de richtlijnen die door de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen worden geautoriseerd, verschijnen samenvattingen in het Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde (NTR). Deze samenvattingen zijn specifiek bedoeld voor revalidatieartsen. Voor het merendeel zijn ze dan ook geschreven door de revalidatiearts die bij de totstandkoming van de richtlijn betrokken is. Zij zijn hiervoor door het bestuur van de VRA gemandateerd. Hieronder vind je een overzicht van de samenvattingen die de afgelopen jaren in NTR zijn verschenen.

Commentaarfase richtlijnen

Commentaarfase Conceptrichtlijn Tabaksontmoediging
In het voorjaar van 2020 is de ontwikkeling van de richtlijn Tabaksontmoediging op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) gestart. Inmiddels is de conceptrichtlijn gereed voor commentaar. De leden van de VRA zijn uitgenodigd om commentaar te geven op deze conceptrichtlijn. Reageren kan tot uiterlijk 9 juni 2023.
Klik hier voor de Conceptrichlijn Tabaksontmoediging. (alleen toegankelijk voor leden van de VRA die zijn ingelogd op deze website).

Commentaarfase conceptrichtlijn Addendum bij richtlijn Multiple Sclerose (MS)
In mei 2021 is de ontwikkeling van de herziening en uitbreiding van de richtlijn ‘Ziektemodulerende behandeling van MS’ op initiatief van Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) opgestart. Inmiddels is de conceptrichtlijn gereed voor commentaar.De leden van de VRA zijn uitgenodigd om commentaar te geven op deze conceptrichtlijn. Reageren kan tot uiterlijk 4 juli 2023.
klik hier voor de conceptrichtlijn Addendum bij richtlijn Multiple Sclerose.  (alleen toegankelijk voor leden van de VRA die zijn ingelogd op deze website).

Commentaarfase conceptrichtlijn Generieke richlijnmodule Arbeidsparticipatie
de generieke richtlijnmodule Arbeidsparticipatie is gereed voor becommentariëring. Deze richtlijnmodule is door een multidisciplinaire werkgroep ontwikkeld op initiatief van de NOV in samenwerking met de NVALT. De leden van de VRA zijn uitgenodigd voor het leveren van commentaar. De uiterste reactietermijn is 4 juli 2023.
klik hier voor de conceptrichtlijn Generieke module Arbeidsparticipatie voor medisch specialistische richtlijnen.  (alleen toegankelijk voor leden van de VRA die zijn ingelogd op deze website).

Commentaarfase Conceptrichtlijn Myositis
Eind 2020 is de ontwikkeling van de richtlijn Myositis op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) gestart. Inmiddels is de conceptrichtlijn gereed voor commentaar.De leden van de VRA zijn uitgenodigd om commentaar te geven op deze conceptrichtlijn. Reageren kan tot uiterlijk 6 juli 2023.
Klik hier voor de conceprichtlijn Myositis  (alleen toegankelijk voor leden van de VRA die zijn ingelogd op deze website).

Commentaarfase Zorgstandaard Traumatisch hersenletsel bij kinderen en jongeren
Op initiatief van de Hersenletselalliantie is de Zorgstandaard Traumatisch hersenletsel bij kinderen en jongeren herzien. Sandra te Winkel en Suzanne Lambregts zijn vanuit de VRA betrokken bij de herziening van deze zorgstandaard. De leden van de VRA zijn uitgenodigd voor de commentaarfase van deze zorgstandaard. De uiterste datum voor het aanleveren van commentaar is 22 juni 2023.
Klik hier voor de conceptversie van de Zorgstandaard Traumatisch hersenletsel bij kinderen en jongeren. (alleen toegankelijk voor leden van de VRA die zijn ingelogd op deze website).

Autorisatiefase richtlijnen

Er zijn momenteel geen richtlijnen in de autorisatiefase