Richtlijnen vormen de basis van het kwaliteitsbeleid van medisch specialisten. Bovendien fungeren ze als een brug tussen wetenschap en praktijk. Een richtlijn geeft aanbevelingen die je als zorgprofessional ondersteunen in je klinische besluitvorming. Deze aanbevelingen berusten op resultaten van wetenschappelijk onderzoek, op aanvullende expertise en op ervaringen van zorgprofessionals en zorggebruikers. Primair zijn richtlijnen bedoeld voor het verbeteren van de kwaliteit van de zorg. Daarnaast verminderen richtlijnen ongewenste praktijkvariatie. 

Richtlijnen worden steeds vaker modulair onderhouden. Hierbij worden alleen die onderdelen van de richtlijn herzien waarvoor dat nodig is. Door jaarlijks modulair onderhoud te laten plaatsvinden, wordt  nieuwe kennis sneller verwerkt  in richtlijnen en geïmplementeerd in de praktijk. De  wetenschappelijke verenigingen die zijn aangesloten bij de Federatie Medisch Specialisten werken samen in richtlijnclusters. Op de Richtlijnendatabase staat informatie over hoe dat in zijn werk gaat, inclusief een animatie over het werken in clusters en de clusterindeling, zie https://richtlijnendatabase.nl/werkwijze.html

Uitgangspunt is dat alle richtlijnen die van toepassing zijn op de medisch specialistische zorg geschikt zijn voor opname in de clusterindeling. De clusterindeling is nog niet afgerond en zal continu aangepast worden zodat deze in de komende jaren steeds completer wordt.

Zodra een cluster wordt ingericht waar richtlijnen van de VRA onder vallen of richtlijnen die relevant zijn voor revalidatieartsen, ontvangt de VRA een uitnodiging om leden af te vaardigen naar dit cluster. Deze uitnodiging wordt uitgezet bij de werkgroep(en) waar het betreffende onderwerp onder valt, inclusief informatie over het proces en de verwachtingen.

Klik hier voor een overzicht van de richtlijnclusters waarin de VRA betrokken is

Klik hier voor een overzicht van de richtlijnclusters waar de VRA voor is uitgenodigd, maar niet in participeert

Veel richtlijnclusters zijn nog niet gestart, dus voor die richtlijnclusters zijn nog geen uitnodigingen aan de wetenschappelijke verenigingen gestuurd om te participeren in het cluster.

Vragen over (het werken in) richtlijnclusters kunnen gestuurd worden naar  kwaliteitscommissie@revalidatiegeneeskunde.nl.

Overzicht

Hieronder vind je een overzicht van de geautoriseerde richtlijnen waarvan de VRA de (mede-)regiehouder is. De richtlijnen zijn in te zien en te downloaden via de Richtlijnendatabase.

Kijk voor medisch-specialistische richtlijnen op de website van de Richtlijnendatabase.

Wanneer je richtlijnen mist, laat het ons dan weten via: kwaliteitscommissie@revalidatiegeneeskunde.nl

Ontwikkelen en reviseren van richtlijnen

Bij de VRA zijn we actief bezig richtlijnen (mede) te ontwikkelen en te reviseren. Daarbij kunnen we jouw hulp en expertise gebruiken. Heb je ideeën voor het ontwikkelen van een richtlijn? Geef het dan door aan de Commissie Kwaliteit via kwaliteitscommissie@revalidatiegeneeskunde.nl

Protocollen

Naast richtlijnen zijn er ook twee protocollen belangrijk:

Samenvattingen richtlijnen

Van de richtlijnen die door de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen worden geautoriseerd, verschijnen samenvattingen in het Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde (NTR). Deze samenvattingen zijn specifiek bedoeld voor revalidatieartsen. Voor het merendeel zijn ze dan ook geschreven door de revalidatiearts die bij de totstandkoming van de richtlijn betrokken is. Zij zijn hiervoor door het bestuur van de VRA gemandateerd. Hieronder vind je een overzicht van de samenvattingen die de afgelopen jaren in NTR zijn verschenen.

Overzicht lopende richtlijnen/leidraden

Klik hier voor een overzicht van alle lopende richtlijnen waar de VRA bij betrokken is

Commentaarfase richtlijnen. 

Commentaarfase richtlijnmodule omgaan met taalbarrières in de zorg en het sociaal domein
Oproep voor prioriteit voor omgaan met taalbarrières
Meer dan 200 beroeps- en belangenorganisaties en experts deden in 2019 op initiatief van de Johannes Wier Stichting voor gezondheidszorg en mensenrechten een dringende oproep aan de Kwaliteitsraad van Zorginstituut Nederland om prioriteit te geven aan het ontwikkelen van een kwaliteitsstandaard voor het omgaan met taalbarrières in de zorg en het sociaal domein. De leden van de VRA zijn uitgenodigd om commentaar te leveren op de conceptrichtlijn. De deadline voor het aanleveren van commentaar is 26 augustus 2024. Klik hier voor de richtlijnmodule omgaan met taalbarrières in de zorg (alleen toegankelijk voor leden die zijn ingelogd op de website)

Commentaarfase conceptrichtlijn Subacromiaal Pijnsydnroom van de schouder (SAPS)
In 2022 is de herziening van de richtlijn Subacromiaal Pijnsyndroom van de schouder (SAPS) op initiatief van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) gestart. Met veel genoegen legt de werkgroep de concept richtlijnmodules SAPS voor ter becommentariëring. De leden van de VRA zijn uitgenodigd om commentaar te leveren op de conceptrichtlijn. De deadline voor het aanleveren van commentaar is 4 september 2024. Klik hier voor de conceptversie van de richtlijn Subacromiaal Pijnsyndroom van de schouder (SAPS) (alleen toegankelijk voor leden die zijn ingelogd op de website)

commentaarfase Kwaliteitsdocumenten Handleiding en Visiedocument Zeldzame aandoeningen
Met veel genoegen leggen wij op initiatief van de NVK het Concept Kwaliteitsdocument Handleiding Zeldzame aandoeningen en het Concept Kwaliteitsdocument Visiedocument Zeldzame aandoeningen voor ter becommentariëring. De deadline voor het aanleveren van commentaar is 9 september 2024. Klik hier voor de kwaliteitsdocumenten Handleiding en Visiedocument Zeldzame aandoeningen (alleen toegankelijk voor leden die zijn ingelogd op de website)

Commentaarfase Conceptrichtlijn Pijnmeting en behandeling bij kinderen – Batch 3
In 2021 is gestart met de herziening en ontwikkeling van de richtlijn Pijnmeting en behandeling bij kinderen (2007), op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde (NVK). In 2023 zijn de eerste vijf modules (batch 1) gepubliceerd, en in juni 2024 de volgende zes modules (batch 2). Inmiddels zijn de laatste zes modules (batch 3) gereed voor commentaar. De leden van de VRA zijn uitgenodigd om commentaar te leveren op de conceptrichtlijn. De deadline voor het aanleveren van commentaar is 12 september 2024. Klik hier voor de Conceptrichtlijn Pijnmeting en behandeling bij Kinderen – Batch 3  (alleen toegankelijk voor leden die zijn ingelogd op de website)