Richtlijnen vormen de basis van het kwaliteitsbeleid van medisch specialisten. Bovendien fungeren ze als een brug tussen wetenschap en praktijk. Een richtlijn geeft aanbevelingen die je als zorgprofessional ondersteunen in je klinische besluitvorming. Deze aanbevelingen berusten op resultaten van wetenschappelijk onderzoek, op aanvullende expertise en op ervaringen van zorgprofessionals en zorggebruikers. Primair zijn richtlijnen bedoeld voor het verbeteren van de kwaliteit van de zorg. Daarnaast verminderen richtlijnen ongewenste praktijkvariatie. 

Richtlijnen worden steeds vaker modulair onderhouden. Hierbij worden alleen die onderdelen van de richtlijn herzien waarvoor dat nodig is. Door jaarlijks modulair onderhoud te laten plaatsvinden, wordt  nieuwe kennis sneller verwerkt  in richtlijnen en geïmplementeerd in de praktijk. De  wetenschappelijke verenigingen die zijn aangesloten bij de Federatie Medisch Specialisten werken samen in richtlijnclusters. Op de Richtlijnendatabase staat informatie over hoe dat in zijn werk gaat, inclusief een animatie over het werken in clusters en de clusterindeling, zie https://richtlijnendatabase.nl/werkwijze.html

Uitgangspunt is dat alle richtlijnen die van toepassing zijn op de medisch specialistische zorg geschikt zijn voor opname in de clusterindeling. De clusterindeling is nog niet afgerond en zal continu aangepast worden zodat deze in de komende jaren steeds completer wordt.

Zodra een cluster wordt ingericht waar richtlijnen van de VRA onder vallen of richtlijnen die relevant zijn voor revalidatieartsen, ontvangt de VRA een uitnodiging om leden af te vaardigen naar dit cluster. Deze uitnodiging wordt uitgezet bij de werkgroep(en) waar het betreffende onderwerp onder valt, inclusief informatie over het proces en de verwachtingen.

Klik hier voor een overzicht van de richtlijnclusters waarin de VRA betrokken is

Klik hier voor een overzicht van de richtlijnclusters waar de VRA voor is uitgenodigd, maar niet in participeert

Veel richtlijnclusters zijn nog niet gestart, dus voor die richtlijnclusters zijn nog geen uitnodigingen aan de wetenschappelijke verenigingen gestuurd om te participeren in het cluster.

Vragen over (het werken in) richtlijnclusters kunnen gestuurd worden naar  kwaliteitscommissie@revalidatiegeneeskunde.nl.

Overzicht

Hieronder vind je een overzicht van de geautoriseerde richtlijnen waarvan de VRA de (mede-)regiehouder is. De richtlijnen zijn in te zien en te downloaden via de Richtlijnendatabase.


Voor een overzicht van richtlijnen die in de revalidatiegeneeskunde worden gebruikt of in ontwikkeling zijn, klik hier.

Kijk voor medisch-specialistische richtlijnen op de website van de Richtlijnendatabase.

Wanneer je richtlijnen mist, laat het ons dan weten via: kwaliteitscommissie@revalidatiegeneeskunde.nl

Ontwikkelen en reviseren van richtlijnen

Bij de VRA zijn we actief bezig richtlijnen (mede) te ontwikkelen en te reviseren. Daarbij kunnen we jouw hulp en expertise gebruiken. Heb je ideeën voor het ontwikkelen van een richtlijn? Geef het dan door aan de Commissie Kwaliteit via kwaliteitscommissie@revalidatiegeneeskunde.nl

Protocollen

Naast richtlijnen zijn er ook twee protocollen belangrijk:

Samenvattingen richtlijnen

Van de richtlijnen die door de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen worden geautoriseerd, verschijnen samenvattingen in het Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde (NTR). Deze samenvattingen zijn specifiek bedoeld voor revalidatieartsen. Voor het merendeel zijn ze dan ook geschreven door de revalidatiearts die bij de totstandkoming van de richtlijn betrokken is. Zij zijn hiervoor door het bestuur van de VRA gemandateerd. Hieronder vind je een overzicht van de samenvattingen die de afgelopen jaren in NTR zijn verschenen.

Commentaarfase richtlijnen

Commentaarfase Richtlijn Hartrevalidatie
Eind 2020 is de herziening van de richtlijn Hartrevalidatie gestart op initiatief van de NVVC. Deze richtlijn richt zich op wat volgens de huidige maatstaven de beste zorg is voor patiënten met hart- en vaatziekten. De leden van de VRA zijn uitgenodigd om commentaar te leveren op de conceptrichtlijn. De deadline voor het aanleveren van commentaar is 30 januari 2024.
Klik hier voor de conceptversie van de Richtlijn Hartrevalidatie (alleen toegankelijk voor leden die zijn ingelogd). 

commentaarfase conceptrichtlijn Lichttraumatisch hersenletsel (LTH) in de acute fase
In het najaar van 2021 is de modulaire herziening de richtlijn Licht traumatisch hersenletsel (LTH) in de acute fase op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Neurologie (NVN) gestart. Inmiddels is de conceptrichtlijn gereed voor commentaar. De leden van de VRA zijn uitgenodigd om commentaar te leveren op de conceptrichtlijn. De deadline voor het aanleveren van commentaar is 28 februari 2024. Klik hier voor de conceptversie van de Richtlijn Lichttraumatisch hersenletsel (LTH) in de acute fase. (alleen toegankelijk voor leden die zijn ingelogd). 

Commentaarfase concept Leidraad software validatie.
In 2021 is de ontwikkeling van de leidraad softwarevalidatie op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Klinische Fysica (NVKF) gestart. Inmiddels is de concept leidraad gereed voor commentaar. De leden van de VRA zijn uitgenodigd om commentaar te leveren op de concept leidraad. De deadline voor het aanleveren van commentaar is 7 maart 2024. Klik hier voor de conceptversie van de Leidraad software validatie. (alleen toegankelijk voor leden die zijn ingelogd). 

Commentaarfase laatste twee modules conceptrichtlijn Myositis.
Eind 2020 is de ontwikkeling van de richtlijn Myositis op initiatief van de Nederlandse Vereniging voor Neurologie (NVN) gestart. Afgelopen najaar is de conceptrichtlijn uitgestuurd voor commentaar en autorisatie. De laatste twee modules – zoals aangegeven in het conceptdocument – zouden later worden opgeleverd in verband met de koppeling aan een Cochrane review. De leden van de VRA zijn uitgenodigd om commentaar te leveren op deze conceptrichtlijn de deadline voor het aanleveren van commentaar is 13 maart 2024 . klik hier voor de conceptversie vana de richtlijn Myositis (alleen toegankelijk voor leden die zijn ingelogd.)

Commentaarfase conceptrichtlijn Cerebrale Parese bij kinderen
In het voorjaar van 2022 is de modulaire herziening de richtlijn Spastische CP bij kinderen op initiatief van de Nederlandse Vereniging van Revalidatieartsen (VRA) gestart. Inmiddels is de conceptrichtlijn met de nieuwe titel CP bij kinderen gereed voor commentaar. (LET OP! De grijze tekst hoeft niet te worden becommentarieerd). De leden van de VRA zijn uitgenodigd om commentaar te leveren op de conceptrichtlijn. De deadline voor het aanleveren van commentaar is 23 maart 2024. Klik hier voor de conceptversie van de richtlijn Cerebrale Parese bij kinderen (alleen toegankelijk voor leden die zijn ingelogd). 

Er zijn momenteel geen richtlijnen in de autorisatiefase