Alle wetenschappelijke Verenigingen – waaronder de VRA – werken met één geautomatiseerd systeem voor accreditatie; GAIA. De afzonderlijke verenigingen beoordelen de aanvragen en voegen de geaccrediteerde activiteiten toe aan hun agenda. Aanvragen kunnen bij meerdere verenigingen tegelijk worden ingediend.

Informatie over GAIA en het aanmaken van een GAIA-account kunt u vinden op de website van de KNMG/GAIA. Klik hier voor de website van de KNMG.

Er wordt bij het aanvragen van accreditatie onderscheid gemaakt in:
1) Algemene bij- en nascholing
2) Vakinhoudelijke bij- en nascholing

1) Algemene bij- en nascholing
Het Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN) is het centrale loket voor het aanvragen van accreditatie van algemene nascholing voor medisch specialisten, huisartsen en sociaal geneeskundigen. Algemene nascholing betreft de niet-medisch inhoudelijke nascholing op het gebied van gezondheidsrecht, medische ethiek, communicatievaardigheden, managementvaardigheden e.d. Accreditaties van het ABAN zijn geldig voor alle BIG-erkende specialismen. Een aanvraag indienen bij het ABAN loopt gewoon via GAIA. Voor meer informatie over het ABAN klik hier

2) Vakinhoudelijke nascholing
Vakinhoudelijke nascholing is nascholing die zich specifiek richt op een bepaalde beroepsgroep. De wetenschappelijke- en beroepsverenigingen zijn zelf verantwoordelijk voor de beoordeling van vakinhoudelijke nascholing en andere deskundigheidsbevordering inclusief het toekennen van accreditatiepunten.

Als de scholing specifiek vakinhoudelijk is dient de accreditatieaanvraag via GAIA te worden ingediend bij het desbetreffende specialisme. Indien nascholing voor meerdere specialismen toegankelijk is, kunt u bij de verschillende specialismen accreditatie aanvragen. Voor meer informatie over vakinhoudelijke nascholing klik hier.

Voor revalidatieartsen wordt deelname aan de volgende activiteiten geaccrediteerd:

VRA-spelregels bij accreditatieaanvragen

Gedragscode Geneesmiddelenreclame
Aanbieders van na- en bijscholing maar ook beroepsbeoefenaren zijn verplicht zich te houden aan de regels zoals verwoord in de Gedragscode Geneesmiddelenreclame. Voor meer informatie www.cgr.nl

De VRA is bij het accrediteren uitsluitend verantwoordelijk voor het beoordelen van de inhoudelijke objectiviteit en niet voor controle van naleving van de gedragscode.

Sponsoring
In de aanvraag dient te worden aangegeven of er jegens de aanbieder of de deelnemers aan de scholing sprake is/zal zijn van enig gunstbetoon. Tevens dienen sprekers een zgn. ’disclosure’ statement te maken en op te nemen als dia in de presentatie(s).

Disclosure
Aanbieders dienen sprekers (inclusief dagvoorzitters) van geaccrediteerde nascholingsbijeenkomsten te wijzen op de verplichting om een ‘disclosure’ dia in hun presentatie op te nemen als eerste dia van hun inhoudelijke presentatie. Op deze dia moeten zij eventuele banden met de farmaceutische en hulpmiddelenbedrijven vermelden of kenbaar maken dat zij geen band hebben.
Aanbieders zijn ervoor verantwoordelijk dat sprekers de dia ook daadwerkelijk gebruiken. De dia dient bij iedere presentatie getoond te worden, ook als er geen sprake is van belangenverstrengeling.

Indien een spreker geen gebruik maakt van dia’s dient de spreker een mondelinge disclosure aan het begin van iedere sessie te geven.
De inhoud van de disclosure dia is geaccordeerd door de Stichting CGR en IGZ. Voor het format van de disclosure dia klik hier. De dia is ook te vinden in het elektronische aanvraagformulier in GAIA.
De IGZ ziet toe op het gebruik van de disclosure dia en het geven van mondelinge disclosure door sprekers tijdens Nederlandse nascholingsbijeenkomsten.

Tarieven

De kosten voor het aanvragen van accreditatie bij VRA bedragen € 150 (excl. 21% btw). Zodra de factuur voldaan is, wordt de aanvraag in behandeling genomen.
Voor e-Learning wordt 2x het tarief in rekening gebracht.

Voor de volgende (na)scholing wordt door de VRA geen factuur verstuurd: