13 juli 2023

Het Zorginstituut Nederland (ZIN) heeft vandaag laten weten dat de Raad van Bestuur van het ZIN op 27 juni jl. het nieuwe standpunt medisch-specialistische revalidatie (Standpunt MSR) heeft vastgesteld.

Proces

In 2019 startte het ZIN een duidingstraject over de te verzekeren prestatie MSR. Het standpunt uit 2015 bood onvoldoende houvast voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Zo gaf het ZIN in dit eerdere rapport geen oordeel over de effectiviteit van MSR. VRA en RN zijn betrokken bij het gehele duidingstraject, zowel in de overkoepelende klankbordgroep als in de werkgroepen van de vier deelprojecten. Het is het ZIN dat het advies en uiteindelijke standpunt heeft geformuleerd.

Vorig jaar juni is het concept Standpunt MSR door ZIN ter consultatie voorgelegd aan alle stakeholders. VRA en RN hebben een uitgebreide gezamenlijke reactie gestuurd, die vooraf in de ALV’s van VRA en RN is vastgesteld. Deze reactie is ook gedeeld met partijen, zoals de Federatie Medisch Specialisten, andere wetenschappelijke verenigingen en de huisartsenverenigingen.

Definitieve Standpunt MSR 2023

Door de vele reacties heeft het ZIN besloten het concept-standpunt aan te passen. De meest in het oog springende aanpassingen zijn:

Meer nieuws