Passende zorg betekent steeds vaker hybride zorg. Hieronder wordt verstaan: waar mogelijk een gepersonali­seerde mix van digitaal en fysiek aangeboden zorg en ondersteuning van gezondheid. Uitgangspunten hierbij zijn: zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan.

Voor zowel de zorgverleners als de patiënt is dit in veel gevallen een efficiëntere manier van zorg verlenen die de kwaliteit van leven en de kwaliteit van zorg kan vergroten, en bijdraagt aan het verduurzamen van de zorg. Digitale zorg kan ook bijdragen aan het beheersbaar houden van de kosten van gezondheidszorg, en et biedt ook een gedeeltelijke oplossing voor de inzetbaarheid van schaars zorgpersoneel.

Tijdens de coronapandemie heeft de inzet van zorg op afstand -noodgedwongen- een flinke impuls gekregen. Een aantal grote revalidatie-instellingen heeft een meting uitgevoerd naar de mate waarin in de jaren 2019, 2020 en 2021 zorg op afstand werd uitgevoerd.

Aandeel digitale zorg afspraken arts per instelling

Het gemiddelde aandeel van de digitale zorgafspraken van de arts in relatie tot het totaal aantal afspraken met patiënten bedroeg in 2019 9,7%, in 2020 20,9%, en in 2021 16,3%. (de donkerblauwe lijn)

Aandeel digitale zorg behandelaren per instelling

Het gemiddelde aandeel van de digitale zorgafspraken van behandelaren in relatie tot het aantal afspraken met patiënten bedroeg in 2019 0,9%, in 2020 4,7%, en in 2021 2,8%.

Aantal digitale afspraken per discipline

In de rubriek ‘Overig’ zijn de digitale afspraken van orthopedagogen, diëtisten, bewegingsagogen, niet-klinische verpleging, bewegingsagogen, therapeutische peuterleiders, muziektherapeuten, psychologisch medewerkers, hydrotherapeuten, cognitief trainers, geestelijk verzorgers, therapie-assistenten en activiteitenbegeleiders samengevoegd.

Vooral de artsen kunnen vaak op afstand met hun patiënten overleggen. Bij de behandelaren ligt dit aandeel uiteraard op een lager niveau, maar ook fysiotherapeuten, ergotherapeuten, maatschappelijk werkers en, in mindere mate, psychologen en logopedisten kunnen steeds vaker hun patiënten op afstand behandelen, daarbij geholpen door allerlei eHealth hulpmiddelen.

Na een duidelijke groeispurt in 2020 als gevolg van de coronapandemie is het aandeel van digitale zorg in 2021 weer afgenomen, maar is het wel gestabiliseerd op een hoger niveau dan in 2019.

Revalidatie Nederland zet zich samen met haar leden in om digitale zorg verder te ontwikkelen. Daarbij gaat het zowel om de techniek van eHealth (patiëntportalen, apps, oefenmateriaal op film etc.) als om het vergroten van de ‘digi-vaardigheden’ van zorgverleners en patiënten, het kunnen financieren van eHealth ontwikkelingen en om het betaalbaar kunnen aanbieden van digitale zorg.

EHealth als onderdeel van de revalidatiezorg

Niet als aanvulling op, maar een onderdeel van de revalidatiezorg. Zo wordt eHealth ingezet bij de afdeling revalidatie, fysiotherapiewetenschap en sportgeneeskunde van UMC Utrecht. In de behandeling wordt gebruik gemaakt van apps en poliklinische afspraken gaan via Teams als de situatie dit toelaat. Recent onderzoek onder het team laat zien dat ruim 85 procent van de collega’s eHealth aanbeveelt. Maar hoe houd je dit vast? En wat levert het op? “Je moet eHealth normaliseren, maar ook zaken die niet bij een behandelaar horen daar weghouden.”

Online revalideren: vloek of zegen?

In Revalidatie Magazine besteedden we al aandacht aan eHealth, dat in tijden van corona een grote vlucht neemt in de revalidatie. Maar wat vinden revalidanten (en hun naasten) eigenlijk van online revalideren?

Revalidatie Magazine Online

Revalidatie Magazine is al vele jaren een uitgave van Revalidatie Nederland, met daarin allerlei verhalen over en uit de revalidatiesector. In 2021 maakte het magazine ook de overstap naar een compleet digitaal platform. Alle artikelen en blogs sinds 2015 zijn sinds 2021 te vinden via www.revalidatiemagazine.nl

Onderdelen Brancherapport Revalidatie 2021