De inhoud van de opleiding Revalidatiegeneeskunde ligt vast in het Kaderbesluit CGS (algemene bepalingen voor alle medisch specialismen) en het specifieke besluit revalidatiegeneeskunde. Het College Geneeskundig Specialismen (CGS) stelt de besluiten vast.

LOP: van algemene tot specifieke competenties

In het Kaderbesluit staat onder meer dat alle opleidingen tot medisch specialist verplicht een Landelijk Opleidingsplan (LOP) moeten opstellen. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de desbetreffende wetenschappelijke vereniging. Voor revalidatiegeneeskunde is dat het Concilium Revalidatiegeneeskunde. In het LOP BETER in Beweging zijn algemene competenties uitgewerkt in specialisme gebonden competenties die je moet beheersen om dit medische specialisme te mogen uitoefenen.

Bibliotheeklijst

In het Kaderbesluit CGS is vastgelegd dat opleidingsinstellingen medisch relevante informatie 24 uur per dag beschikbaar moeten stellen. Het Concilium revalidatiegeneeskunde heeft daarom een aanbevolen bibliotheeklijst opgesteld die 24/7 te raadplegen is voor aios. Daarnaast moet de aios toegang hebben tot de belangrijkste wetenschappelijke databanken voor de revalidatiegeneeskunde en is de literatuur van het scholingsprogramma via de Digitale Leeromgeving beschikbaar.

Ook de richtlijnen (https://richtlijnendatabase.nl/ en https://revalidatiegeneeskunde.nl/richtlijnen) en de behandelskaders zijn continu beschikbaar.

Terminologie en betrokken partijen binnen de opleiding

In dit schema staat een overzicht van de betrokken partijen die, samen met de VRA, het opleidingsbeleid bepalen. Er is ook een schema met de betrokken partijen die, samen met de VRA, de capaciteit aan opleiding bepalen. Daarnaast is er een afkortingslijst  van alle partijen die genoemd zijn in bovenstaande schema’s.


Lees verder over de opleiding revalidatiegeneeskunde