Iedere opleidingsinstelling binnen de opleiding tot revalidatiearts wordt regelmatig gevisiteerd. Tijdens visitaties beoordeelt de Plenaire Visitatie Commissie (PVC) de continuïteit in de begeleiding van de aios, de kwaliteit van het onderwijs, de opleidingsinrichting en de kwalificatie van de opleider(s) en plaatsvervangend opleider(s).

De PVC benoemt bij een visitatie steeds een visitatiecommissie ad hoc. Deze bestaat uit een primus, een secundus, een aios en eventueel een toehoorder. Er is ook een ambtelijk secretaris hierbij aanwezig voor de verslaglegging. Onder verantwoordelijkheid van de primus wordt een een visitatierapport opgesteld. De commissie verstuurt deze naar de Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS). De RGS is onder andere verantwoordelijk voor de handhaving en toezicht op de regelgeving van opleidingen en erkenningen van specialisten. Zij voert hiertoe de regels uit van het College Geneeskundige Specialismen.

Het visitatieproces in stappen

Het visitatieproces bestaat uit een aantal stappen. In de tabel hieronder zie je welke stappen er zijn en welke deadlines hieraan vast zitten.

StapDatum deadlineGenomen actie
18 maanden voor expiratiedatumRGS attendeert opleider op aflopen van erkenningstermijn.
226 weken voor expiratiedatumRGS verzoekt opleider om een aantal documenten aan te leveren bij de erkenningsaanvraag.
3Uiterlijk 20 weken voor expiratiedatumOpleider, Raad van Bestuur en RGS ontvangen van de PVC een brief met daarin datum visitatie, samenstelling visitatiecommissie ad hoc en vraag naar aanvullende documentatie. 
4Uiterlijk 2 weken voor visitatiedatumOpleider dient aanvullende documentatie in bij de visitatiecommissie ad hoc.
5Uiterlijk 14 weken voor expiratiedatumVisitatiecommissie voert de visitatie uit.
6Uiterlijk 6 weken voor expiratiedatumVisitatiecommissie levert het visitatierapport aan bij de RGS. Dit rapport is vooraf besproken in de PVC-vergadering met alle leden (behalve de PVC-leden uit het betreffende OOR).
7Uiterlijk 2 weken voor expiratiedatumRGS bespreekt intern het rapport. In deze vergadering zitten ook twee vertegenwoordigers vanuit de PVC revalidatiegeneeskunde.
8Uiterlijk voor de expiratiedatumRGS stuurt een brief naar de opleider (opleidingsinstelling) over de genomen beslissing.


Aanleveren documenten bij indienen erkenningsaanvraag

Word je opleiding gevisiteerd? Dan ontvang je van de PVC revalidatiegeneeskunde een aantal voorstellen voor een visitatiedatum welke in overleg vastgesteld wordt. De Registratiecommissie Geneeskundig Specialisten (RGS) zal je vragen een aantal documenten aan te leveren via het Mijn RGS portaal. Daarnaast ontvang je van de PVC revalidatiegeneeskunde een brief met de datum, samenstelling van de visitatiecommissie ad hoc en een verzoek om aanvullende documentatie aan te leveren. Deze aanvullende informatie stuur je aan de visitatiecommissie ad hoc.

Formats documenten erkenningsaanvraag

De PVC Revalidatiegeneeskunde heeft diverse formats ontwikkeld die je kunt gebruiken om informatie aan te leveren bij de RGS/ PVC revalidatiegeneeskunde:


Extra informatie

PDCA-cyclus

De Plan-Do-Check-Act (PDCA)-cyclus wordt steeds belangrijker tijdens de opleidingsvisitatie: het is de basis van een goed werkend kwaliteitssysteem. Vanuit opleidingsregio Zuid Oost Nederland (OOR-ZON) is een format gemaakt van een PDCA-cyclus in Excel. Het Concilium wil dit voorbeeld graag delen met geïnteresseerde opleidingsinstellingen:

Lees verder over de opleiding revalidatiegeneeskunde